Wyszukiwarka:
Trzeci ustny przetarg nieograniczony na używanie w drodze zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku Dworca Cieszyn przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie
titleName

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na używanie w drodze zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku Dworca Cieszyn przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie

Burmistrz Miasta Cieszyna

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony

na używanie w drodze zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku Dworca Cieszyn przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie (dz. nr 16/7 obr. 33, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00098681/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie) wraz z fragmentem parkingu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 75 m2, usytuowany na parterze budynku Dworca Cieszyn będącego własnością Gminy Cieszyn, połączony przejściem z holem głównym i poczekalnią dworca, z niezależnym wyjściem w kierunku peronów kolejowych, składa się z pomieszczeń o pow. 41,80 m2, 7,35 m2, 10,10 m2, pomieszczenia socjalnego o pow. 6,15 m2, pomieszczenia WC o pow. 3,50 m2 i korytarza o pow. 6,10 m2.

Wynajmowany fragment parkingu o pow. 48 m2 obejmuje 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Budynek Dworca jest całodobowo monitorowany i chroniony.

Godziny otwarcia Dworca: 6.00 – 22.00.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno–kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie (miejskie).

Najemca zobowiązany będzie na swój koszt wyposażyć lokal w sposób umożliwiający prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Lokal zostanie udostępniony w celu zapoznania się z jego stanem technicznym w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 9.00.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajem pomieszczeń objętych przetargiem wynosi 2000  /słownie: dwa tysiące złotych 00/100/ (podana stawka czynszu obejmuje również parking). Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Przez pierwsze 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy czynsz ulegnie pomniejszeniu o 50%.

Oprócz czynszu najmu na najemcy będzie ciążyć obowiązek opłacania podatku od nieruchomości wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta Cieszyna zgodnie z art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). Podatek od nieruchomości będzie naliczany od powierzchni użytkowej lokalu, powierzchni gruntu zajętego pod fragment przynależnego parkingu oraz od budowli, jaką jest parking. Aktualnie obowiązujące stawki podatku określają uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XXXIX/386/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 2016 r. poz. 6642) i nr XLIII/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 2014 r. poz. 3179).

Najemca będzie obciążany kosztami mediów (dla lokalu są zainstalowane podliczniki zużycia wody i energii elektrycznej).

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na używanie w drodze zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony ww. lokalu, przeprowadzony w dniu 26 czerwca 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi ustny przetarg nieograniczony na używanie w drodze zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony ww. lokalu, przeprowadzony w dniu 6 sierpnia 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 2000 zł /słownie: dwa tysiące złotych 00/100/ na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169, z podaniem tytułu wpłaty „Wadium – lokal handlowo-usługowy – Dworzec” w terminie do 23 listopada 2018 r. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Cieszyn. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej:

 1. dowód osobisty oraz:

 1. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcząaktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,

 2. w przypadku spółki cywilnej aktualne wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwierdzone własnoręcznymi podpisami przez oferentów, umowę spółki,

 3. w przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa osoby stawającej do przetargu,

 1. pisemne oświadczenie dotyczące sposobu zagospodarowania lokalu;

 2. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem technicznym lokalu stanowiącym przedmiot przetargu i możliwościami prowadzenia w nim działalności handlowo-usługowej,

 3. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych),

 4. dowód wpłaty wadium,

 5. nazwę banku i numeru rachunku, na który komisja przetargowa będzie mogła dokonać zwrotu wadium w przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia umowy najmu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium. Projekt umowy najmu stanowi załącznik do ogłoszenia.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest podpisanie weksla in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli oraz wpłata kaucji w wysokości równej dwukrotnemu czynszowi najmu (brutto) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro, pokój nr 113) lub pod numerem telefonu: 334794255 oraz 334794256.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do:

 1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

 2. zamknięcia przetargu w przypadku, gdy żaden oferent nie zaoferował czynszu wyższego niż stawka wywoławcza,

 3. odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podawania przyczyny.

umowa najmu

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

GPS:

49.749898547293, 18.635623833807

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Listopad, 2018

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

9883