Wyszukiwarka:
UCHWAŁA Nr 506/2020
titleName

UCHWAŁA Nr 506/2020

UCHWAŁA Nr 506/2020

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Gminie Baranów, w obrębie ewidencyjnym Zagóźdź, przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Gminy Baranów.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Powiatu Puławskiego Nr V/40/2019 z dnia 20 marca 2019 r., Zarząd Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Sporządza się i podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Gminy Baranów, położonej na terenie Gminy Baranów, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 52/3 o pow. 0,0970 ha ,położonej w obrębie Zagóźdź, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00091042/5.

  2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu Powiatu:

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Stanowisko Członków Zarządu Powiatu

Za

Wstrzymał się

Przeciw

Danuta Smaga

Przewodnicząca Zarządu

Leszek Gorgol

Wicestarosta

Ireneusz Rzepkowski

Członek Zarządu

Jan Ziomka

Członek Zarządu

ZN.6840.1.31.2018.MOL

Załącznik do Uchwały Nr 506/2020

Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 16 listopada 2020 r.

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Gminie Baranów, w obrębie ewidencyjnym Zagóźdź, przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Gminy Baranów.

Adres nieruchomości

Gmina Baranów, obręb 0019 Zagóźdź

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków

Działka oznaczona numerem 52/3 o pow. 0,0970 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0019 – Zagóźdź, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00091042/5;

Wyżej wymieniona działka w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest symbolem dr – drogi.

Opis nieruchomości

Działka zabudowana drogą gruntową oraz infrastrukturą jej towarzyszącą

Przeznaczenie nieruchomości i sposób

zagospodarowania

Zgodnie z zapisami miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranów – I etap, uchwalony Uchwałą Nr XXX/263/2008 Rady Gminy w Baranowie z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 27 poz. 806 z dnia 01 marca 2009 r.), przeznaczenie przedmiotowej działki jest następujące:

– obszar zabudowy zagrodowej – symbol RM.

Nieruchomość zostanie przekazana Gminie Baranów z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – utrzymanie i prowadzenie publicznej drogi gminnej.

Forma i tryb zbycia

Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym w drodze umowy darowizny.

Wartość nieruchomości

9 700,00 zł

Informacje dodatkowe

  1. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

  2. Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe, których wysokości określi notariusz.

  3. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

  4. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

  5. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

  6. Termin wnoszenia opłat – nie dotyczy.

  7. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:

Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniu listopada 2020 r. na okres 21 dni, a ponadto opublikowany w prasie oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65
z późn. zm.) upływa z dniem 28 grudnia 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 132, tel. (81) 886 – 12 – 09.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Puławy

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Listopad, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Puławach

ID Ogłoszenia:

17772