Wyszukiwarka:
Uchwała Nr 537/2020
titleName

Uchwała Nr 537/2020

Uchwała Nr 537/2020

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 288/3 o pow. 0,5259 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, przeznaczonej w części do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 920) art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.,
poz.1990),
Zarząd Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości – pomieszczenia o powierzchni 23,82 m2, położonego na parterze w budynku przy ul. 6 Sierpnia 5 w Puławach, usytuowanego na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 288/3 o pow. 0,5259 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00102984/1, przeznaczonego do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa.

  2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i nazwisko

Funkcja

Stanowisko członków Zarządu Powiatu

Za

Wstrzymał się

Przeciw

Danuta Smaga

Przewodnicząca Zarządu

Leszek Gorgol

Wicestarosta

Ireneusz Rzepkowski

Członek zarządu

Jan Ziomka

Członek zarządu

Uchwała Nr 537-2020 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 22.12.2020

 

                               Załącznik do Uchwały Nr 537 /2020

Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia  22 grudnia 2020 r.

ZN.6850.12.2020.ZP

 

 

Wykaz

  nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego,
przeznaczonej w części do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz
Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa
 

 

1.     Adres nieruchomości

 

Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, ul. 6 Sierpnia
2.      Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków Nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 288/3 o pow. 0,5259 ha, położona na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiąca własność Powiatu Puławskiego, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00102984/1.
3.      Opis nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest 3-kondygnacyjnym budynkiem administracyjnym, częściowo podpiwniczonym o łącznej powierzchni użytkowej 968,11 m2.

Użyczeniu podlegać będzie pomieszczenie biurowe o pow. 23,82 m2, zlokalizowane na parterze niniejszego budynku.

 

4.     Przeznaczenie nieruchomości

i sposób

zagospodarowania

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Prezydenta Miasta Puławy znak: PP.6727.1.40.2020 z dnia 13 lutego 2020 r. na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pobrzeża Wisły cz. A” w Puławach, zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/40/07 Rady Miasta Puławy z dnia 22 lutego 2007 r., ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 91, poz. 1860 z dnia 24 maja 2007 r., działka nr 288/3 przy ul. 6-go Sierpnia (obręb Miasto Puławy) w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolem „18U” z przeznaczeniem pod tereny usług.

Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. I art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.).

5.      Termin zagospodarowania nieruchomości

 

Nie dotyczy
6.     Cena nieruchomości  

Nie dotyczy

7.     Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego Nie dotyczy
8.     Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy Comiesięczne koszty utrzymania pomieszczenia oddawanego do używania oraz koszty utrzymania powierzchni wspólnych nieruchomości wynoszą 31,71 zł netto.

 

Wysokość miesięcznych kosztów podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT,  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r., poz. 106).

9.     Terminy wnoszenia opłat Do 20 dnia każdego miesiąca
10.  Termin aktualizacji opłat Nie dotyczy
11.   Informacja
o przeznaczeniu
Pomieszczenie oddawane do używania na rzecz Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa wykorzystywane będzie na potrzeby związane z działalnością statutową fundacji.
12.   Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Nie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 23 grudnia 2020 r. do dnia 13 stycznia 2021  r.).

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Puławy

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Grudzień, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Puławach

ID Ogłoszenia:

18144