Wyszukiwarka:
ul. Kartuska 16, klatka B
titleName

ul. Kartuska 16, klatka B

WGN.6840.25.2020 Kościerzyna, 14 maja 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Położenie i opis lokalu

ul. Kartuska 16, klatka B

lokal nr 16, III piętro

jeden pokój + kuchnia, jedno pomieszczenie w piwnicy

Nr działki

Nr obrębu

Nr KW

38/9

04

GD1E/00013763/1

Pow. w m2

lokalu

 pomieszczeń przynależnych

(piwnica)

działki

26,89

6,90

394

Udział w nieruchomości wspólnej

0,0231

Cena wywoławcza

(nie podlega VAT) w zł

85.000,00

w tym:

80.970,00 lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,

4.030,00 udział w gruncie

Wadium w zł

17.000,00

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu

Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, w sali obrad Rady Miasta.

2. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając na dowodzie wpłaty adres lokalu, którego wadium dotyczy) na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna urządzone w Banku Millenium, nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831, najpóźniej w dniu 12 czerwca 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Kościerzyna

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

  1. Lokal można oglądać w dniu 9 czerwca 2020 r. w godz. od 1200 do 1300.

  2. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.

  3. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2278).

  4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami prawa.

  5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lokalowej nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  6. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41), telefonicznie pod nr 58 680 23 37, 58 680 23 25 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ MIASTA

Michał Majewski

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kościerzyna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kościerzyna

ID Ogłoszenia:

15170