Wyszukiwarka:
Urząd Gminy Sidra-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
titleName

Urząd Gminy Sidra-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Sidra, 26.06.2019 r.

BKR.6840.3.2019

 

 OGŁOSZENIE

 

            Na  podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości:

 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp Miejsce

położenia

nieruchomości

Nr

księgi

wieczystej

Nr

działki

Pow.

w ha

Opis nieruchomości Funkcja w studium uwarunkowań i kierun. zagosp. przestrzennego Cena nieruchomości

 

1. Bierniki BI1S/00019621/9

 

 

 

 

 

217/1 0,13 Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, garażem i szopą. W zasięgu nieruchomości uzbrojenie: sieć energetyczna, wodociągowa. Zabudowa zagrodowa.

 

23 930,00 zł

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

            Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 w/w ustawy lub odrębnych przepisów, mogą składać wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sidra, pok. Nr 7, tel.: 85 722 09 88.

                       

 

                                                                                                                         Wójt

                                   

                                                                                                                 Jan Hrynkiewicz

 

 

Ogłoszenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sidra na okres 21 dni, tj. od  26.06.2019r. do 17.07.2019 r., oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sidra: http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl

                  

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bierniki

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Sidra

ID Ogłoszenia:

11817