Wyszukiwarka:
Urząd Miejski w Łapach-został wywieszony wykaz
titleName

Urząd Miejski w Łapach-został wywieszony wykaz

I N F O R M A C J A

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łapach, przy ul. Sikorskiego 24 zostanie wywieszony na 21 dni tj. od 19.11.2018 r.
do 10.12.2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działkę
nr 130/3, położoną w obrębie Bokiny.

Bliższe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 
w. 301 i 302.

 

 

Łapy, 19.11.2018 r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 130/3, położona w obrębie Bokiny, gmina Łapy, została przeznaczona do sprzedaży.

 

Adres nieruchomości Bokina, gm. Łapy
Oznaczenie nieruchomości
w księdze wieczystej
i w ewidencji gruntów
Nr księgi wieczystej BI1B/00062443/7
Nr działki ewidencyjnej 130/3
Obręb Bokiny
Rodzaj prawa Prawo własności
Powierzchnia działki [m2] 9 507
Opis nieruchomości Działka zabudowana jest dawnym budynkiem szkoły o powierzchni zabudowy 413,00 m2 i powierzchni użytkowej 640,70 m2.
Przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod tereny usług oświaty. Na terenie dopuszcza się lokalizację: terenów zieleni i sportu, urządzeń z zakresu kultury i służby zdrowia, usług nieuciążliwych, handlu, gastronomii, mieszkalnictwa związanego
z użytkowaniem w ramach usług oświaty, urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży związanych z obsługą tych terenów. Dopuszcza się zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania terenów na tereny usług nieuciążliwych lub mieszkalnictwa.
Cena nieruchomości 393 800 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych)
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku nie złożenia wniosku przez osoby uprawnione do skorzystania z pierwszeństwa nabyciu po upływie terminu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy na okres 21 dni tj. od dnia 19.11.2018 r. do dnia 10.12.2018 r.

 

 

 

 

Łapy, 19.11.2018 r.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bokiny, Łapy

GPS:

53.0423145, 22.91507189999993

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Łapy

ID Ogłoszenia:

9921