Wyszukiwarka:
Ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno
titleName

Ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE Nr  147/2020

WÓJTA GMINY ZBICZNO Z DNIA  20  MAJA 2020r.  

O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO

 

Adres i oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. użytkowa Opis nieru-chomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin najmu Cena wywoławcza czynszu za miesiąc   Termin wno-

szenia opłat

Zasady aktualizacji opłat Termin i miejsce przetargu
Obręb: Pokrzydowo

Miejscowość:

Pokrzydowo 89

 

Działka nr 62/1 (część)  o pow. 0,0394 ha

 

KW TO1B/00021110/0

 

78,84 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal handlowo-usługowy o pow. 78,84m2  usytuowany na  części działki  o pow. 394 m2

 lokal posiada dostęp do mediów w tym: instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną.

Lokal przeznaczony  do prowadzenia działalności gastronomicznej  Po zawarciu umowy najmu,

najem na czas określony do 3 lat

 615,00 zł

 

(500,00 zł + 23% VAT)

 

Opłaty i podatki związane z prze-

dmiotem najmu  

Zgodnie z umową Od 1.02.2021r.

czynsz najmu będzie aktualizo-wany raz w roku o stopień inflacji

25.06.2020r.

o godz. 10.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno

 

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w PLN tj. 61,50 zł należy wpłacić do dnia 19.06.2020 r. w kasie Urzędu Gminy w Zbicznie lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Brodnicy nr rachunku: 90 9484 1150 0010 0244 2000 0007 .  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika przetargu wraz dopiskiem wadium- przetarg na najem lokalu.  W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu  do okazania się dowodem wpłaty wadium, dowodem osobistym, a w przypadku podmiotów gospodarczych  aktualnym wypisem  z właściwego dla danego  podmiotu rejestru, pełnomocnicy osób fizycznych i prawnych są zobowiązani dostarczyć stosowne  pełnomocnictwa.  Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny wyższej od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

Przystosowanie  pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych (w tym zgodnie z wymogami sanitarnymi) leży w gestii Najemcy. Rozpoczęcie działalności musi nastąpić w możliwie najszybszym terminie po uzyskaniu niezbędnych zgód i dokonaniu prac adaptacyjnych w lokalu. Zastrzega się, że w lokalu będącym przedmiotem postępowania nie może być prowadzona działalność związana z prowadzeniem salonów gier, zakładów wzajemnych, gier losowych i loterii oraz nie można umieszczać w nim automatów  do gier o niskich wygranych. Z możliwości przystąpienia do przetargu wyklucza się osoby, które w okresie ostatnich trzech lat zalegały bądź zalegają z płatnościami na rzecz Gminy Zbiczno na podstawie § 1 Uchwały Nr XXXIX/172/2009 Rady Gminy Zbiczno  z dnia 23 września 2009 r.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. Nr 9- Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56- 49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00. Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych  przyczyn.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie oraz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy w Zbicznie w dniach od 20.05.2020  r. do  25.06.2020r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pokrzydowo, Zbiczno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Maj, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

15223