Wyszukiwarka:
V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu przy ul. Polnej i ul. Sosnowej,
titleName

V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu przy ul. Polnej i ul. Sosnowej,

Pasym, dnia 23.12.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza V nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu przy ul. Polnej i ul. Sosnowej, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Pasym jako działki:

 • nr 271/140 o pow. 1114 m2 – cena wywoławcza wynosi 42 332,00 zł,

 • nr 271/142 i 271/165 o łącznej pow. 1193 m2 – cena wywoławcza wynosi 45 334,00 zł,

 • nr 271/166 i 271/143 o łącznej pow. 1126 m2 – cena wywoławcza wynosi 42 788,00 zł,

 • nr 271/151 o pow. 1953 m2 – cena wywoławcza wynosi 74 214,00 zł,

 • nr 271/152 o pow. 1635 m2 – cena wywoławcza wynosi 62 130,00 zł,

 • nr 271/153 o pow. 1556 m2 – cena wywoławcza wynosi 59 128,00 zł,

 • nr 271/154 o pow. 1609 m2 – cena wywoławcza wynosi 61 142,00 zł,

 • nr 271/167 o pow. 1275 m2 – cena wywoławcza wynosi 48 450,00 zł.

Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Sąd Rejonowy w Szczytnie dla ww. działek prowadzi księgi wieczyste KW Nr OL1S/00057710/0 i KW Nr OL1S/00024863/7.

Działki położone są w odległości około 2 km od centrum miasta, blisko drogi krajowej nr 53, w osiedlu nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do centrum dogodny jedną z głównych ulic miasta. W sąsiedztwie basen, plaża, sauna, kort tenisowy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr IX/69/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 4441, przedmiotowe działki położone są na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08.06.2020 r. Drugi przetarg odbył się w dniu 20.07.2020 r. Trzeci przetarg odbył się w dniu 08.09.2020 r. Czwarty przetarg odbył się w dniu 29.10. 2020 r.

Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 04.02.2021 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym wg. kolejności w ogłoszeniu począwszy od godz. 830.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 28.01.2021 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 28.01.2021 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wniesienia wadium,

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

 • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,

 • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu , sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,

 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,

 • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.

Działki do sprzedaży oznaczone są krzyżykiem

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..………., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis


…………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …………………… przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pasym

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

ID Ogłoszenia:

18158