Wyszukiwarka:
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych bez zabudowań, położonych w obrębie Mieroszów 2
titleName

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych bez zabudowań, położonych w obrębie Mieroszów 2

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych bez zabudowań, położonych w obrębie Mieroszów 2:

1. Działka 426/19 o powierzchni 0,1080 ha.

Działka gruntu niezabudowana, bez uzbrojenia, porośnięta trawami i chwastami.

Działka gruntowa o kształcie zbliżonym do prostokąta z zachowaną proporcją długości boków, teren wypłaszczony.

Nieruchomość gruntowa położona jest przy wydzielonej geodezyjnie, ale jeszcze nie wykonanej ulicy osiedlowej (działka 426/30).

Nieruchomość położona w sąsiedztwie drogi krajowej nr 35. Użytek gruntowy: Bp.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolami MU-przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług komercyjnych i niekomercyjnych; KG-tereny dróg i ulic głównych.

Wzdłuż granicy działki od strony ulicy Adama Mickiewicza przebiega kanalizacja sanitarna Ks 900, która nie koliduje z planowaną zabudową ponieważ leży poza obszarem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076560/5.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

 • Cena wywoławcza 35.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 6.544,72
 • Wadium w wysokości 3.500 zł

2. Działka 426/21 o powierzchni 0,0993 ha

Działka gruntu niezabudowana, bez uzbrojenia, porośnięta trawami i chwastami.

Działka gruntowa o kształcie zbliżonym do prostokąta z zachowaną proporcją długości boków, teren wypłaszczony.

Nieruchomość gruntowa położona jest przy wydzielonej geodezyjnie, ale jeszcze nie wykonanej ulicy osiedlowej (działka 426/30).

Nieruchomość położona w sąsiedztwie drogi krajowej nr 35. Użytek gruntowy: Bp.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolami MU-przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług komercyjnych i niekomercyjnych; KG-tereny dróg i ulic głównych.

Wzdłuż granicy działki od strony ulicy Adama Mickiewicza przebiega kanalizacja sanitarna Ks 900, która nie koliduje z planowaną zabudową ponieważ leży poza obszarem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076560/5.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

 • Cena wywoławcza 34.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 6.357,72
 • Wadium w wysokości 3.400 zł

3. Działka 426/22 o powierzchni 0,1003 ha

Działka gruntu niezabudowana, bez uzbrojenia, porośnięta trawami i chwastami.

Działka gruntowa o kształcie zbliżonym do prostokąta z zachowaną proporcją długości boków, teren o lekkim spadku, wypłaszczony z deniwelacją terenu.

Nieruchomość gruntowa położona jest przy wydzielonej geodezyjnie, ale jeszcze nie wykonanej ulicy osiedlowej (działka 426/30).

Nieruchomość położona w sąsiedztwie drogi krajowej nr 35. Użytek gruntowy: Bp.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolami MU-przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług komercyjnych i niekomercyjnych; KG-tereny dróg i ulic głównych.

Wzdłuż granicy działki od strony ulicy Adama Mickiewicza przebiega kanalizacja sanitarna Ks 900, która nie koliduje z planowaną zabudową ponieważ leży poza obszarem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076560/5.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

 • Cena wywoławcza 33.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 6.170,73
 • Wadium w wysokości 3.300 zł

4. Działka 426/23 o powierzchni 0,1042 ha

Działka gruntu niezabudowana, bez uzbrojenia, porośnięta trawami i chwastami.

Działka gruntowa o kształcie zbliżonym do prostokąta z zachowaną proporcją długości boków, teren o lekkim spadku, wypłaszczony.

Nieruchomość gruntowa położona jest przy wydzielonej geodezyjnie, ale jeszcze nie wykonanej ulicy osiedlowej (działka 426/30).

Nieruchomość położona w sąsiedztwie drogi krajowej nr 35. Użytek gruntowy: Bp.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolami MU-przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług komercyjnych i niekomercyjnych; KG-tereny dróg i ulic głównych.

Wzdłuż granicy działki od strony ulicy Adama Mickiewicza przebiega kanalizacja sanitarna Ks 900, która nie koliduje z planowaną zabudową ponieważ leży poza obszarem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076560/5. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

 • Cena wywoławcza 36.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 6.731,71
 • Wadium w wysokości 3.600 zł

Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów – Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 3 grudnia 2020 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

 1. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:
  • dowodu wniesienia wadium;
  • dowodu tożsamości;
  • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
  • zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu, w przypadku przystąpienia do przetargu jednego współmałżonka;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe

 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w:

Referacie Nieruchomości pok. 15, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów,

tel. 74 30-30-050

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieroszów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Mieroszowie

ID Ogłoszenia:

17501