Wyszukiwarka:
V publiczny przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia
titleName

V publiczny przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza V publiczny przetarg ustny nie ograniczony

na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

 

Przedmiotem przetargu jest 9 niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, niezabudowanych wyszczególnionych w wykazie z dnia 14.12.2018 r. Pierwszy przetarg odbył się 15.03.2019r., drugi przetarg odbył się 8.05.2019r., trzeci odbył się 18.06.2019r., czwarty przetarg odbył się 31.07.2019r.

 

 

L.p.

 

 

Obręb/ położenie/

 

Nr ewidencyjny

Działki(nieruchomości)

 

Nr Księgi

Wieczystej

 

Powierzchnia

/użytki/ ha

 

Powierzchnia

Ogółem w ha

 

 

Cena (zł)

Wadium (zł)
1. Żołynia 6852/2 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,1596 0,1596 27500 2800
2. Żołynia 6852/22 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,0996 0,0996 12500 1300
3. Żołynia 6846/7 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1636 0,1636 20000 2000
4. Żołynia 6846/8 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,0247 i V 0,2266 0,2513 27000 2700
5.    Żołynia 6723/3 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1062 0,1062 18500 1900
6. Żołynia 6723/4 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1809 0,1809 46000 4600
7. Żołynia 6723/7 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,2258 0,2258 45000 4500
8. Żołynia 6723/12 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1786 0,1786 45000 4500
9.    Żołynia 6723/13 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1833 0,1833 46000 4600

 

Opis nieruchomości:

         Działki niezabudowane położone w miejscowości Żołynia Gmina Żołynia w kompleksie oddalonym od centrum gminy o ok. 4,5 km, dojazd do drogi powiatowej drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej ok. 0,6 km. Kształty działek w większości regularne. Sąsiedztwo od strony wschodniej stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, od strony zachodniej zabudowa zagrodowa oraz tereny rolne, dalsze sąsiedztwo tereny leśne. Sąsiedztwo od strony północnej zabudowa zagrodowa, tereny rolne, od strony północno-wschodniej szkoła podstawowa Nr 2 w Żołyni, zabudowa zagrodowa. Nieruchomości zostały objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci wodno-kanalizacyjnej).

Uzbrojenie: drogi gminne dojazdowe o nawierzchni z tłucznia, en. elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz, stopień uzbrojenia uzależniony od lokalizacji poszczególnych działek.

Przeznaczenie nieruchomości:

  • Działki z pkt.1-9 – działki posiadają możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy z określeniem funkcji – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia  09.09.2019 r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom  którzy przetargu  nie wygrali zostanie zwrócone. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od  zawarcia stosownej umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się  12 września 2019r. o godz. 900 w sali 201 Urzędu Gminy w Żołyni.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ponosi strona kupująca

Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28  wew. 205.

Żołynia, dnia 08.08.2019 r.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 08.08.2019r.  do 07.09.2019 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

 

Wójt Gminy Żołynia

Piotr Dudek 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żołynia

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Żołynia

ID Ogłoszenia:

12302