Wyszukiwarka:
VI nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miłukach, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Miłuki
titleName

VI nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miłukach, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Miłuki

Pasym, dnia 21.05.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza VI nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miłukach, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Miłuki jako działki:

  • nr 1/22 o pow. 1499 m2 – cena wywoławcza wynosi 110.723,-zł,

  • nr 1/23 o pow. 1553 m2 – cena wywoławcza wynosi 114.642,-zł,

  • nr 1/24 o pow. 1113 m2 – cena wywoławcza wynosi 82.161,-zł,

  • nr 1/25 o pow. 2619 m2 – cena wywoławcza wynosi 193.333,-zł,

Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Dla działek urządzone są księgi wieczyste Kw Nr OL1S/00013478/1 i Nr OL1S/00061611/7 w Sądzie Rejonowym w Szczytnie. Działki położone są na obszarze zabudowy rekreacyjnej w sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego i jeziora Kalwa. Od strony północnej graniczą bezpośrednio z lasem. Od linii brzegowej jeziora Kalwa dzieli je około 40-80 mb. Na działkach rosną samosiewy drzew sosny oraz brzozy w wieku około 25 lat. Dla terenu, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości brak jest obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla każdej z działek ustalone zostały decyzją warunki zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działka nr 1/22 obciążona została służebnością przesyłu polegającą na udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń elektroenergetycznych w postaci kabla energetycznego nN 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego oraz każdorazowym udostępnieniu działki w celu przeprowadzenia konserwacji, remontów, usuwania awarii, wymiany, modernizacji, przebudowy i innych czynności związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Służebność ustanowiona na rzecz ENERGA–OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę powiatu Szczycieńskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26.09.2019 r. Drugi przetarg odbył się w dniu 04.11.2019 r. Trzeci przetarg odbył się w dniu 07.02.2020 r. Czwarty przetarg odbył się w dniu 27.03.2020 r. Piąty przetarg odbył się w dniu 19.05.2020 r.

Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 25.06.2020 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym wg kolejności w ogłoszeniu począwszy od godz. 1100.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 19.06.2020 r. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 19.06.2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem). Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

Pasym, dnia 12.01.2017

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pasym

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

ID Ogłoszenia:

15264