Wyszukiwarka:
W Y K A Z Burmistrz Zbąszynka
titleName

W Y K A Z Burmistrz Zbąszynka

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

że przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości, stanowiące własność Gminy Zbąszynek, położone w obrębie wsi Chlastawa oznaczone w ewidencji gruntów geodezyjnie numerami działek 95/6 o pow. 0,0483ha i dz. 97/6 o pow. 0,0422ha. Wyszczególnione działki przeznaczone zostały do bezprzetargowej sprzedaży na polepszenie funkcjonowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia tj. działek o numerach ewidencyjnych 94/2, 95/5, 95/4, 95/3 i 96 stanowiących współwłasność wspólników spółki cywilnej. Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości gruntowej nastąpi stosownie do przepisów art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2204). Podstawową przesłanką, która zdecydowała o zastosowaniu art.37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest fakt, że przylegające do współwłasności spółki cywilnej nieruchomości gminne polepszą warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiednich(przyległych do własności gminy). Przeznaczone do bezprzetargowego zbycia działki nr 95/6 i 97/6 nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości – przyczynią się do poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Nieruchomości przewidziane do bezprzetargowego zbycia położone są w obrębie wsi CHLASTAWA w ewidencji gruntów oznaczone geodezyjnie nr działek:

95/6 o pow. 0,0483ha

97/6 o pow. 0,0422ha

Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki nr 95/6 prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1S/00042011/5 , a dla działki nr 97/6 prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00030837/4.

Dla opisanych działek brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

C e n a r y n k o w a nieruchomości 26 400zł

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2174 – sprzedaż terenu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wyżej opisane nieruchomości przeznaczone są do zbycia w drodze bezprzetargowej przy uwzględnieniu art.37 ust.2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2204) – zbycie nieruchomości pod potrzebę poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (sąsiednich) , które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości

W myśl art.35 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 068 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy oraz zamieszczono na stronie internetowej gminy- www.bip.zbaszynek.pl – zakładka ogłoszenia. Ponadto wykaz podano do publicznej wiadomości w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 21 grudnia 2018r. do dnia 04 lutego 2019r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

10198