Wyszukiwarka:
W Y K A Z nieruchomości położonej w Miedźnej przeznaczonej do dzierżawy
titleName

W Y K A Z nieruchomości położonej w Miedźnej przeznaczonej do dzierżawy

W Y K A Z 

Miedźna, dnia 01.04.2019r.

nieruchomości położonej w Miedźnej przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działki stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie Uchwały Rady Gminy Miedźna nr VI/51/2019 z dnia 26.03.2019r.

  1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1848/31 (użytek Bi), zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem: KA1P/00016908/7 jako własność Gminy Miedźna.

  1. Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy: 0,0062 ha.

  2. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Działka położona w Woli przy ul. Lipowej, zabudowana obiektem nietrwale związanym
z gruntem który nie stanowi własności Gminy Miedźna, przeznaczona do dzierżawy
na prowadzenie działalności handlowo – usługowej.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

01.05.2019r.- 30.04.2023r.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 5 zł netto/1m2/miesiąc.

  1. Termin wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca, przez cały okres dzierżawy.

  1. Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urządu Statystycznego publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 01.04.2019r.

Wykaz zdjęto w dniu………………………

  1. Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 01.04.2019r.

Wykaz zdjęto w dniu………………………

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Kwiecień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

10979