Wyszukiwarka:
W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do zamiany.
titleName

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do zamiany.

Miedźna, dnia 03.10.2019r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do zamiany.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do zamiany.

  1. Opis nieruchomości:

Działki niezabudowane położone w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Szkolnej oznaczone numerami: 1914/33 o powierzchni 0,0088 ha, 1917/197 o powierzchni 0,0165 ha, 1918/197 o powierzchni 0,0001 ha, zapisane w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00036480/6, KA1P/00068085/0.

Działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna działki 1917/197, 1918/197 znajdują się na terenie dróg i ulic klasy dojazdowej KD(D), natomiast działka nr 1914/33 jest położona na terenie zabudowy usługowej (U).

  1. Wartość nieruchomości:

  • wartość działek nr 1917/197, 1918/197 wynosi 5 358,00 zł

  • wartość działki nr 1914/33 wynosi 2 841,00 zł

  1. Informacje dotyczące zamiany:

Wyżej opisane nieruchomości będą przedmiotem zamiany za nieruchomości położone w Woli stanowiące współwłasność osób fizycznych, oznaczone jako działki ewidencyjne:

  • 1911/33 o powierzchni 0,0047 ha

  • 1912/33 o powierzchni 0,0010 ha,

Wartość nieruchomości: 1 840,00 zł.

Zamiana nieruchomości nastąpi za dopłatą na rzecz Gminy Miedźna w wysokości 6 359,00 zł. Kwota stanowi różnicę pomiędzy wartościami zamienianych nieruchomości określonymi w operatach szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 03.10.2019r.

Wykaz zdjęto w dniu………………………

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

12855