Wyszukiwarka:
Wieś Czeszyce, Gmina Krośnice, działka nr 95
titleName

Wieś Czeszyce, Gmina Krośnice, działka nr 95

Krośnice, 3 kwietnia 2019 r.

RGMiR.6840.27.4.2017/2018/2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia                    21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 ze zm.) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 140/2017/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu mienia komunalnego.

WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

         IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Czeszyce

 

Położenie  Wieś Czeszyce, Gmina Krośnice, działka nr 95 (AM-1) o powierzchni               0,2068 ha. Nieruchomość gruntowa zabudowana.
Właściciel Gmina Krośnice. Księga wieczysta nr WR1M/00029008/7 prowadzona                    w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział  Ksiąg Wieczystych.
Lokalizacja

 i opis

nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Czeszycach, oznaczona numerem porządkowym 13, stanowiąca zabudowaną działkę ewidencyjną nr 95 AM-1                          o powierzchni 0,2068 ha, obręb 0004 Czeszyce – gmina Krośnice.

Nieruchomość położona jest w południowych rejonach wsi Czeszyce i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – dojazd do działki drogą asfaltową, kształt działki regularny, w rzucie zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 40m x 55m.

Przedmiotowa działka gruntu zabudowana jest przedwojennym wolno stojącym budynkiem użytkowanym jako świetlica wiejska. Powierzchnia zabudowy budynku 207 m2, powierzchnia użytkowa: 144,92 m2 (określona na podstawie pomiarów z natury wykonanych dalmierzem Leica podczas wizji lokalnej).

W skład budynku wchodzą: korytarz (7,96 m2), pomieszczenie gospodarcze (21,64 m2), sala główna (72,00m2), pomieszczenie gospodarcze (21,88 m2), pomieszczenie gospodarcze (13,82 m2), kuchnia (7,62 m2), brak toalety. Budynek murowany z cegły, parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. Strop nad parterem drewniany. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, bez izolacji, pokrycie dachówką ceramiczną. Na ścianach tynki cementowo -wapienne, podłogi z desek drewnianych. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Budynek wyposażony w instalację elektroenergetyczną i wodociągową brak instalacji centralnego ogrzewania – źródłem ciepła są dwa stare piece.  Budynek od lat nie jest użytkowany nadaje się do kapitalnego remontu lub rozbiórki.

Działka  częściowo ogrodzona  porośnięta trawą i dziko rosnącymi krzewami, samosiewami. Na działce znajduje się studnia. Od strony zachodniej działka sąsiaduje  z gminną drogą dojazdową o nawierzchni asfaltowej, od wschodniej z gruntami niezabudowanymi, od północnej i południowej z typową zabudową wiejską – mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową.

Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu  identyfikator JRG 021302_2.0004.G46, działka nr 95 (AM-1) sklasyfikowana jako : Ps IVpastwiska trwałe, o pow. 681 m2 , B – tereny mieszkaniowe: 1387 m2.
Przeznaczenie

nieruchomości

 

Teren, na którym położona jest działka nr 95, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XIX/107/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 sierpnia 2004 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego    nr 224, poz. 3481. Działka nr 95 w obrębie wsi Czeszyce, gmina Krośnice jest oznaczona symbolami: G.MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (G – symbol jednostki strukturalnej – obrębu geodezyjnego Czeszyce) przez co rozumie się obszar, na którym zlokalizowano budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz ogrodami przydomowymi. Dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług o charakterze lokalnym, wbudowanych, stanowiących nie więcej niż 30 % powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustala się przeznaczenie co najmniej 50% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, zakazuje się parkowania samochodów                    o nośności powyżej 3,5 t.

Działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeologicznej              w granicach, której:

a)      przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, ustala się wymóg uzyskania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co do konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac ziemnych,

b)      pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac ziemnych należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę,

c)      w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe

Mapa
Cena

nieruchomości

94.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2018.2174. ze zm.).
Informacja o przetargach Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 26 kwietnia 2018 r.,

25 października 2018 r., 17 stycznia 2019 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Kontakt Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać                  w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038.

 

Przetarg odbędzie się dnia 16 maja 2019 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice,  ul. Sportowa 4 ( sala konferencyjna).

I. Cena wywoławcza wynosi : 94.000,00 zł

II. Wadium: 9.400,00 zł

III. Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 940,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.

I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004.

Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.

II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym

w zawiadomieniu.

III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
IV.Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.

V.Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu.

VI.Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (t.j. Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.

VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzeniem   o ochronie danych) Dz.UE.L.2016.119.1) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.”

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

IX .Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

X.Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.

XI.Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 3 kwietnia 2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na stronach internetowych Urzędu: http://krosnice.pl , http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku internetowym Inforpublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Głos Milicza”.

Uwagi

  1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.
  2. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.
  3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno- prawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
  4. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.
  5. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
  6. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krośnice

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krośnice

ID Ogłoszenia:

11018