Wyszukiwarka:
Wieś Grabownica
titleName

Wieś Grabownica

                                                  Krośnice, dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

 

RGMiR.6840.4.4.2018/2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018.2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 59/2018/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.

WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

            IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Grabownica

 

Położenie  Wieś Grabownica, gmina Krośnice, działka nr 102/4 (AM-1) o powierzchni 0,2728 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Właściciel Gmina Krośnice na podstawie decyzji Wojewody Wrocławskiego
nr GK.gw.8224/K/15/37/96 z dnia 31 października 1996 r., księga wieczysta
nr WR1M/00020494/7 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu.
Lokalizacja

 i opis

nieruchomości

 

Działka gruntu o powierzchni 2728 m2, kształt nieforemny, teren płaski, w rzucie zbliżony do litery „L”. Zlokalizowana na terenie wsi, wśród gruntów zabudowanych
i niezabudowanych. Dojazd do nieruchomości stanowi droga asfaltowa. Działka jest uzbrojona w wodę, prąd bezpośrednio przy granicy działki. Teren płaski, nieogrodzony, porośnięty trawą. Nieruchomość zlokalizowana bezpośrednio przy drodze powiatowej
o nawierzchni asfaltowej, w bezpośrednim sąsiedztwie grunty zagospodarowane – zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa oraz grunty uprawiane rolniczo. Wzdłuż zachodniej granicy przebiega rów melioracyjny.
Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0007.G55, działka nr 102/4 (AM-1) sklasyfikowana, jako: R – grunty orne, o pow. 2728 m2.
Przeznaczenie

nieruchomości

 

Teren, na którym położona jest działka nr 102/4, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą nr XXXI/211/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2005 r. roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 48 poz. 775). Działka leży na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem:

E.MN 24 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obszar, na którym zlokalizowano budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz ogrodami przydomowymi. (E – symbol jednostki strukturalnej – obrębu geodezyjnego Grabownica i Luboradów).

W granicach terenów, o których mowa wyżej, dopuszcza się także lokalizację nieuciążliwych usług o charakterze lokalnym wbudowanych, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Ustala się przeznaczenie, co najmniej 50 % terenu, jako powierzchni biologicznie czynnej

E.R – tereny rolne (E – symbol jednostki strukturalnej – obrębu geodezyjnego Grabownica i Luboradów) tereny gospodarki polowej, tereny łąk, pastwisk, ogrodów, sadów oraz stawów rybnych i zbiorników wodnych służących obsłudze rolnictwa.

Działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej -obserwacji archeologicznej,

Informacje o przetargach Terminy poprzednich przetargów: 25 października 2018 roku, 24 stycznia 2019 roku,
26 czerwca 2019 r. – przetargi zakończone wynikiem negatywnym.
Cena nieruchomości 44.900,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset złotych) + 23 % podatku VAT, ustalony według obowiązujących w dniu sprzedaży nieruchomości ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j. ze zm.)
Mapa
Kontakt Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038.

Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice,
ul. Sportowa 4, pokój nr 7 ( sala konferencyjna).

I. Cena wywoławcza wynosi: 44.900,00 zł + 23% podatku VAT od zaoferowanej ceny.
II. Wadium: 4.490,00 zł
III. Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 450,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2018.2174 ze zm.).

Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.
I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej
w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2019 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004.
Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.
II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym
w zawiadomieniu.
III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.
V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. (Wzory oświadczeń obowiązujących w Gminie Krośnice dostępne na stronie krosnice.pl/formularze)
VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (tekst jednolity: Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzeniem o ochronie danych) Dz.UE.L.2016.119.1) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
VI. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.
XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 21 sierpnia 2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://krosnice.pl, http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Głos Milicza”.
Uwagi
1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.
2. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu,
określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.
3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.
4. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatnoprawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
5. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
6. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krośnice

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krośnice

ID Ogłoszenia:

12447