Wyszukiwarka:
Wieś Krośnice, Gmina Krośnice, działka nr 812/1
titleName

Wieś Krośnice, Gmina Krośnice, działka nr 812/1

Krośnice, dnia 22 sierpień 2018 r.

RGMiR.6840.12.5.2017/2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018.121 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 54/2017/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.

WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Krośnice

Położenie

Wieś Krośnice, Gmina Krośnice, działka nr 812/1 (AM-1) o powierzchni 0,1015 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Właściciel

Gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00021299/7 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Lokalizacja

i opis

nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona na północno-zachodnich obrzeżach miejscowości w odległości ok. 1 km od centrum, nieogrodzona, niezagospodarowana, zachwaszczona, z przebiegająca wzdłuż jej części frontowej instalacją kanalizacji sanitarnej, sąsiadująca z ogródkami działkowymi, terenami zabudowy wielorodzinnej, w tym budynkami wielokondygnacyjnymi. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu, skomunikowana z urządzoną drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej (ul. Sportowa) oraz nieurządzoną publiczną drogę gruntową i nieurządzoną drogę publiczną wydzieloną geodezyjnie (dz. nr 506/14 i 812/15). Nieruchomość nie posiada przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, jednakże posiada dostęp do sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej, znajdujących się w przyległej drodze (ul. Sportowa).

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy i wygasa z dniem 30 października 2018 roku z miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

Klasyfikacja gruntów

Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.255, działka nr 812/1 (AM-1) sklasyfikowana jako: Ps IV- pastwisko.

Przeznaczenie

nieruchomości

Teren, na którym położona jest działka nr 812/1, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnice przyjęty Uchwalą nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 751). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: MN/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku).

1. Dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona.

2. Dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojace na tyłach działki, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki.

Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. W związku, że obszar objęty planem znajduje się w obrębie wsi o metryce średniowiecznej wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych. Zasięg strefy uznaje się za równoznaczny z obszarem ujętym w wykazie zabytków. Obowiązują ustalenia:

– dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Mapa

Informacje o przeprowadzonych przetargach

Terminy poprzednich przetargów: 20 lipca 2017 r., 12 października 2017 r., 11 stycznia 2018 r., 29 marca 2018 r.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Kontakt

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038, mskrabucha@ug.krosnice.pl

Przetarg odbędzie się dnia 27 września 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, pokój nr 7 ( sala konferencyjna ).

I. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 41.000,00+ 23% podatku VAT od zaoferowanej ceny.

II. Wadium: 4.100,00 zł

III. Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 410,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U.2017.1221 ze zm.).

Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.

I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004.

Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.

II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.

V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu.

VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.

VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 – o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.

XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 22 sierpnia 2018r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://krosnice.pl, http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Głos Milicza”.

Uwagi

  1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

  2. Nadto sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu, który nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie budów i urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie stosowne media na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

  3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

  4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy i wygasa z dniem 30 października 2018 roku z miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

  5. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.

Wójt Gminy Krośnice

Andrzej Biały

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krośnice

GPS:

51.429888629363, 17.357513597077

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Sierpień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krośnice

ID Ogłoszenia:

9174