Wyszukiwarka:
Wieś Krośnice, Gmina Krośnice, działka nr 812/3 (AM-1)
titleName

Wieś Krośnice, Gmina Krośnice, działka nr 812/3 (AM-1)

                                                                                                                      Krośnice, 05 czerwca 2019 r.

RGMiR.6840.9.1.2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018.2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 59/2018/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.

WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

            I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Krośnice

Położenie  Wieś Krośnice, Gmina Krośnice, działka nr 812/3 (AM-1) o powierzchni 0,1226 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Właściciel Gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00021299/7 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Lokalizacja

i opis

nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa w północno-zachodnich obrzeżach miejscowości Krośnice,

w odległości około 1 km od centrum, nieogrodzona, niezagospodarowana,

z przebiegającym wzdłuż jej części frontowej oraz południowo-wschodniego narożnika instalacjami kanalizacji ciśnieniowej, sąsiadująca z ogródkami działkowymi, terenami zabudowy wielorodzinnej, w tym budynkami wielokondygnacyjnymi. Działka w kształcie kwadratu, skomunikowana z urządzoną drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej

(ul. Sportowa) oraz drogą wydzieloną geodezyjnie (dz. nr 812/14). Nieruchomość nie posiada przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, jednakże posiada dostęp do sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej oraz gazowej, znajdujących się w przyległej drodze           (ul. Sportowa).

Przez niewielki fragment działki przebiega odcinek przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej Ø63, który obecnie nie wyłącza możliwości użytkowania działki zgodnie z jej  przeznaczeniem.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy i wygasa z dniem 04 kwietnia 2020 roku z miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu

Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu  identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.255, działka nr 812/3 (AM-1) sklasyfikowana jako: Ps IV– pastwisko
Przeznaczenie

nieruchomości

 

Teren, na którym położona jest działka nr 812/3, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnice przyjęty Uchwalą nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Krośnice

z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2017 r.

poz. 751). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: MN/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku).

1. Dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona.

2. Dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki.

Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

W związku, że obszar objęty planem znajduje się w obrębie wsi o metryce średniowiecznej wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych. Zasięg strefy uznaje się za równoznaczny z obszarem ujętym w wykazie zabytków. Obowiązują ustalenia:

– dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Cena

 

40.200,00 zł (słownie czterdzieści tysięcy dwieście złotych) powiększona o podatek VAT, ustalony według przepisów obowiązujących w dniu sprzedaży nieruchomości, tj. ustawy

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2018.2174  ze zm.)

 

Mapa

 

Kontakt Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038, pslocki@ug.krosnice.pl

Przetarg odbędzie się dnia 25 lipca 2019 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice,
ul. Sportowa 4, pokój nr 7 ( sala konferencyjna ).

I. Cena wywoławcza wynosi: 40.200,00 zł + 23% podatku VAT od zaoferowanej ceny.
II. Wadium: 4.200,00 zł
III. Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 410,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2018.2174 ze zm.).

Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.
I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2019 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.
II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.
V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. (Wzory oświadczeń obowiązujących w Gminie Krośnice dostępne na stronie krosnice.pl/formularze)
VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (tekst jednolity: Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku
z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzeniem o ochronie danych) Dz.UE.L.2016.119.1) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
VI. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię
i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.
XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 05 czerwca 2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://krosnice.pl, http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Głos Milicza”.
Uwagi
1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac
geodezyjnych.
2. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu,
określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.
3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za
dodatkowa opłatą.
4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy i wygasa z dniem 04 kwietnia 2020 roku
z miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.
5. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
6. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krośnice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krośnice

ID Ogłoszenia:

11640