Wyszukiwarka:
Wieś Łazy Wielkie, gmina Krośnice, działka nr 106/6 (AM-2) o powierzchni 0,1142 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana.
titleName

Wieś Łazy Wielkie, gmina Krośnice, działka nr 106/6 (AM-2) o powierzchni 0,1142 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Krośnice, dnia 13 maja 2020 r.

RGMiR.6840.16.3.2019/2020

/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust 1 i 2, art. 39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 54/2019/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego

WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Łazy Wielkie

Położenie Wieś Łazy Wielkie, gmina Krośnice, działka nr 106/6 (AM-2) o powierzchni 0,1142 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Właściciel Gmina Krośnice. Księga wieczysta nr WR1M/00020544/3 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu.
Lokalizacja

i opis

nieruchomości

Nieruchomość gruntowa o kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona, z niewielkim spadkiem terenu w kierunku południowym, położona w środkowej części wsi, w drugiej linii zabudowy. Dojazd do działki nieurządzoną drogą wydzieloną geodezyjnie oznaczoną nr ewidencyjnym 106/5 stanowiącą własność Gminy Krośnice, która w odległości około 40 m łączy się z asfaltową drogą powiatową nr 1450D. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane. Nieruchomość nie posiada przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, jednak istnieje możliwość uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG 021302_2.0013.G.123, działka nr 106/6 (AM-2) sklasyfikowana, jako: pastwiska trwałe PsV- 0,1142 ha.
Przeznaczenie

nieruchomości

Teren, na którym położona jest działka nr 106/6, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łazy Wielkie przyjęty Uchwałą
nr IV/20/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lutego 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 50 poz. 1181).

Działka leży na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem: MU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – przeznaczenie terenu stanowi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w układzie wolno stojącym oraz usługi, niezaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie
z przepisami szczególnymi nie przekracza swym zasięgiem własności terenu.

Działka znajduje się w strefie „ OW ” obserwacji archeologicznej,
w granicach której:

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwymi Służbami Ochrony Zabytków,

b) prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim,

c) inwestor jest zobowiązany do powiadomienia właściwe Służby Ochrony Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem,

d) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe.

Mapa
Cena nieruchomości

30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) powiększona o podatek VAT, ustalony według przepisów obowiązujących w dniu sprzedaży nieruchomości, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. ze zm.).

Informacje o przetargach

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 20 listopada 2019 r., 12 lutego 2020 r.- zakończone wynikiem negatywnym.

Kontakt

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038, bpietrzak@ug.krosnice.pl

Przetarg odbędzie się dnia 25 czerwca 2020 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy
Krośnice, ul. Sportowa 4, pokój nr 7 (sala konferencyjna).

I. Cena wywoławcza wynosi: 30.000,00 zł + 23% podatku VAT od zaoferowanej ceny.

Wadium: 3.000,00 zł

Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 300,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia

11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020.106 ze zm.).

Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej

w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy

Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.

II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.

V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej.

(Wzory oświadczeń obowiązujących w Gminie Krośnice dostępne na stronie krosnice.pl/formularze).

VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (tekst jednolity: Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.

VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.

XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej

przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 13 maja 2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://krosnice.pl , http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia

o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Głos Milicza”.

Uwagi:

  1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

  1. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.

  1. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.
  1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatnoprawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

  2. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

  1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krośnice

ID Ogłoszenia:

15066