Wyszukiwarka:
Wieś Stara Huta, gmina Krośnice
titleName

Wieś Stara Huta, gmina Krośnice

Krośnice, dnia 19 grudnia 2018 r.

RGMiR.6840.5.2.2018/2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018.121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 59/2018/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.

WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Huta

Położenie

Wieś Stara Huta, gmina Krośnice, działka nr 196 (AM-1) o powierzchni 0,0946 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Właściciel

Gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00020169/0 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miliczu.

Lokalizacja

i opis

nieruchomości

Działka gruntu o powierzchni 946 m2, kształt foremny, w rzucie zbliżony do prostokąta. Zlokalizowana na terenie wsi, wśród gruntów zabudowanych. Dojazd do nieruchomości stanowi droga asfaltowa. Działka jest uzbrojona w prąd (skrzynka na działce), woda bezpośrednio przy granicy działki. Teren płaski, suchy, nieogrodzony, częściowo uprawiany rolniczo, a częściowo porośnięty trawą i kilkoma samosiejkami drzew bez wartości użytkowej. Nieruchomość zlokalizowana bezpośrednio przy drodze o nawierzchni asfaltowej, w bezpośrednim sąsiedztwie grunty zagospodarowane – zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa oraz grunty uprawiane rolniczo.

Klasyfikacja gruntów

Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0016.G.63, działka nr 196 (AM-1) sklasyfikowana jako: Ps-pastwisko.

Przeznaczenie

nieruchomości

Teren, na którym położona jest działka nr 196, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Stara Huta, przyjęty Uchwałą nr XIX/107/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z Nr 224 poz. 3481).

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: I.MU10 tereny zabudowy mieszanej (I – symbol jednostki strukturalnej – obrębu geodezyjnego Stara Huta) przez co rozumie się: zabudowę mieszkaniową (obszar, na którym zlokalizowano budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz ogrodami przydomowymi) oraz usługi nieuciążliwe (usługi komercyjne obsługujące zespół zabudowy, nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami szczególnymi nie przekracza swym zasięgiem granic własności terenu oraz nie wymaga stałej obsługi transportowej), które nie zakłócają funkcji mieszkaniowych obszaru.

W granicach terenów, o których mowa obowiązują następujące zasady zagospodarowania: ustala się przeznaczenie co najmniej 35% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się wykonywanie stawów rybnych i zbiorników wodnych służących celom rekreacyjnym lub hodowlanym, pod warunkiem nie powodowania konfliktów z funkcją mieszkaniową terenu oraz po uzyskaniu stosownego pozwolenia wodnoprawnego, a także innych opinii i uzgodnień, zgodnie z przepisami szczególnymi. Działka leży w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 3303) Krośnice Pradolina Baryczy Wschód oraz w granicy Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.

Mapka

Informacje o przetargach

Terminy poprzednich przetargów: 25 października 2018 roku – przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

Kontakt

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038,

Przetarg odbędzie się dnia 24 stycznia 2019 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, pokój nr 7 ( sala konferencyjna ).

I. Cena wywoławcza wynosi: 16.100,00 zł + 23% podatku VAT od zaoferowanej ceny.

II. Wadium: 1.610,00 zł

III. Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 170,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2018.2174 ze zm.).

Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.

I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004.

Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.

II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.

V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu.

VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (tekst jednolity: Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.

VII. Nabywcy którzy nie są rolnikami w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U 2018.1405 t.j. ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej na wniosek osoby fizycznej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

VIII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 – o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

IX. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

X. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

XI. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.

XII. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

XIII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 19 grudnia 2018 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://krosnice.pl, http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Głos Milicza”.

Uwagi

  1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

  2. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.

  3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

  4. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.

    Wójt Gminy Krośnice

    Andrzej Biały

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krośnice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krośnice

ID Ogłoszenia:

10199