Wyszukiwarka:
Wieś Wierzchowice, Gmina Krośnice, nieruchomość lokalowa niemieszkalna – lokal usługowy nr 96 położony przy ul. Kościelnej 3A w Wierzchowicach.
titleName

Wieś Wierzchowice, Gmina Krośnice, nieruchomość lokalowa niemieszkalna – lokal usługowy nr 96 położony przy ul. Kościelnej 3A w Wierzchowicach.

Krośnice, dnia 09 września 2020 r.

RGMiR.6840.11.1.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2020.65) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-4, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 54/2020/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.

WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości

Położenie Wieś Wierzchowice, Gmina Krośnice, nieruchomość lokalowa niemieszkalna – lokal usługowy nr 96 położony przy ul. Kościelnej 3A w Wierzchowicach. Nieruchomość o powierzchni 152,40 m2, znajduje się na pierwszej kondygnacji w budynku dwukondygnacyjnym.
Właściciel

Gmina Krośnice jest właścicielem nieruchomości na podstawie Aktu notarialnego Repertorium A nr 1971/95 z dnia 26 maja 1995 r.

Lokalizacja

i opis

nieruchomości

Przedmiotowy lokal usługowy nr 96 o powierzchni 152,40 m2 położony jest na I kondygnacji (parterze) budynku dwukondygnacyjnego. Budynek wybudowany przed 1950 rokiem w technologii murowanej, konstrukcja – ściany z cegły pełnej, strop drewniany, dach dwuspadowy pokryty dachówką.

W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: wiatrołap, korytarz, trzy pomieszczenia stanowiące w przeszłości szatnie, sala główna, dwie toalety, kuchnia.

Lokal posiada przyłącza do wiejskich sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacja ogrzewanie – gazowe, instalacji elektrycznej. Ściany malowane farbą emulsyjną na pełną wysokość, podłogi częściowo pokryte kaflami podłogowymi oraz w głównej Sali deskami. Stolarka okienna oraz drzwiowa drewniana wieloletnia. Sufit w Sali głównej posiada wysokość 4m, a w pozostałych 2,85 m.

Standard lokalu w obecnym stanie określono jako słaby, wykończenie z materiałów wieloletnich. Lokal przeznaczony do remontu.

Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu prowadzi następujące księgi wieczyste:

dla nieruchomości gruntowej tj działki nr 123/14 obręb Wierzchowice księgę
nr WR1M/00018636/8

dla nieruchomości lokalowej – tj lokalu usługowego księgę nr WR1M/00018592/7

Udział w działce i w częściach wspólnych wynosi: 3860/10000.

Klasyfikacja gruntów

Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0020.G.325, działka nr 123/14 obręb Wierzchowice sklasyfikowana jako: B – tereny mieszkaniowe.

Przeznaczenie

nieruchomości

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XIII/97/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 203 poz. 2262) działka 123/14 w obrębie wsi Wierzchowice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: UP2 – tereny usług publicznych dla których obowiązuje następujące rodzaje przeznaczenia: podstawowe– usługi publiczne rozumiane jako obiekty i urządzenia przeznaczone do wykonywani funkcji usługowych w dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, uzupełniające: a) usługi rozumiane jako obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i świadczenia usług, usługi podstawowe, rozumiane jako lokale będące częścią budynku przeznaczenia podstawowego; powierzchnia użytkowa usług nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynków przeznaczenia podstawowego ora nie wymajające stałej obsługi transportowej pojazdami o nośności powyżej 3,5 t, b) mieszkania towarzyszące, pełniące służebną role wobec przeznaczenia podstawowego terenu przy czym: powierzchnia użytkowa mieszkania stanowiącego część budynku przeznaczenia podstawowego nie może przekraczać 30 % powierzchni użytkowej tego budynku. Powierzchnia zabudowy mieszkaniowej nie może przekraczać 30% sumy powierzchni wszystkich budynków usługowych zlokalizowanych na działce budowlanej, c) urządzenia sportowo – rekreacyjne, d) urządzenia towarzyszące oraz zieleń.

Na działce zlokalizowany jest obiekt oznaczony jako zabytek nieruchomy wpisany do ewidencji zabytków. Działka leży w:

 • układzie urbanistycznym wsi wpisanym do rejestru zabytków,

 • strefie ochrony krajobrazu kulturowego.

 • Strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej

 • Strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej

 • Strefie podstawowej ochrony konserwatorskiej

 • Strefie ochrony ekspozycji

Mapa
Cena

nieruchomości

134.000,00 -zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych) .

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 j.t. ze zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2020 roku o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna ).

I. Cena wywoławcza wynosi : 134.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych)

II. Wadium: 13.400,00 zł

III. Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1.340,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia

11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2020.106 ze zm.).

Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.

I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2020 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.

II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.

V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu.

VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.

VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.

XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.

XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 09 września 2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia
o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Głos Milicza”.

Uwagi

 1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

 2. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.

 3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

 4. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne nie
  wykonane roszczenia prywatnoprawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania
  administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

 5. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

 6. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krośnice

ID Ogłoszenia:

16899