Wyszukiwarka:
Wiślinka

GPiRG.6840.2.2019.GG/2

 

                                                                                         Pruszcz Gdański, 27.03.2019 r.

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytacja)

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański.

 

Nieruchomość gruntową położoną na terenie Wiślinki, obręb Wiślinka, zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00014641/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych,

 

 

Działka nr 288 o pow.  0,0300 ha, obręb Wiślinka

Cena wywoławcza        4 000,00 zł

Wadium                           400,00 zł

Postąpienie                         40,00 zł

 

 

Opis nieruchomości – działka nr 288 położona jest przy ulicy Ku Pompie w miejscowości Wiślinka. Przez przedmiotową działkę przebiega odcinek sieci wodociągowej, co będzie należało uwzględnić przy sposobie zagospodarowania nieruchomości.

 

Dział III księgi wieczystej – ograniczone prawo rzeczowe służebności gruntowej przejazdu i przechodu na rzecz Zakładów Energetycznych Okręgu Nadmorskiego w Gdańsku.

Działy IV księgi wieczystej nieruchomości wolny od obciążeń.

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena zawierają podatek VAT w wysokości 23% naliczony stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Przetarg odbędzie się dnia 07.05.2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w walucie polskiej w wysokości 400,00 zł na konto  Gminy Pruszcz Gdański – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83 8335 0003 0116 5885 2000 0005 z dopiskiem „przetarg Wiślinka dz. nr 288” do dnia 26.04.2019 r. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 26.04.2019 r. Wadium przepada, jeśli osoba lub firma, która wygrała przetarg nie przystąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie wspólnie ustalonym, jednak nie późniejszym niż 3 miesiące od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie lub firmie, która wygrała przetarg, a pozostałym zwrócone.

Przetarg jest prowadzony w trybie przetargu ograniczonego z uwagi na brak możliwości zagospodarowania ww. działki jako odrębnej nieruchomości, ze względu na jej położenie oraz powierzchnię. Ponadto zbycie przedmiotowej działki zmierza do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, tj. działki nr 287 lub nr 289. W związku z powyższym, uprawnieni do udziału w przetargu są właściciele nieruchomości przyległych, tj. dziełek nr 287 i nr 289.

 

Osoby uprawnione, zainteresowane kupnem przedmiotowej nieruchomości, zobowiązane są do złożenia do dnia 26.04.2019 r. do godziny 15.30 w biurze podawczym lub sekretariacie Urzędu Gminy pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu.

 

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję Przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 06.05.2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na tablicy ogłoszeń oraz opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pruszczgdanski.bip.net.pl/

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

Gmina sprzedaje nieruchomości na podstawie danych zawartych w Ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Pruszcz Gdańskim. Kupujący nie będzie mógł występować z żadnymi roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej różnicy powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży notarialnej geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w dokumencie w postaci opisu i mapy. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie Kupującego wyłącznie na jego koszt.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 692 94 22 lub w siedzibie urzędu, pok. nr 24.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wiślinka

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ID Ogłoszenia:

10945