Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Kobylnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Kuleszewo
titleName

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Kuleszewo

Kobylnica, dn. 22.10.2020 r.

 

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Kuleszewo, wchodzącej w skład mienia komunalnego:

  • działka nr 42/8 o powierzchni 1211 m2, w ewidencji gruntów opisana jako RIVa, cena wywoławcza 45.250,00 złotych, wadium 4.500,00 zł, godzina przetargu 11:00.

Dla wymienionej działki Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00055683/0. Nieruchomość nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Działka znajduje się na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wylicytowana cena nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Nieruchomość była przedmiotem przetargu w dniu 20 października 2020 r., który zakończył się wynikiem negatywnym – bez wyłonienia nabywcy nieruchomości. Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego starostę. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 najpóźniej do dnia 23 listopada 2020 roku
w wysokości podanej wyżej z zaznaczeniem działki którą oferent – uczestnik przetargu – zamierza nabyć
, przy czym wadium musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie, pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu w przypadku wpłaty po terminie. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika ze stanem prawnym przedmiotu przetargu i nieruchomością w terenie oraz warunkami przetargu. Informacja o sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 listopada 2020 r. Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku o godzinie 11:00  w Urzędzie Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 (należy posiadać przy sobie dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości). Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący. W przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba, warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej przekładają komisji w dniu przetargu pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka. Wójt Gminy Kobylnica ma prawo odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację
o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu  wywiesza się
w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 059 842-90-70 wew. 258.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kuleszewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Kobylnica

ID Ogłoszenia:

17495