Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Kobylnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w miejscowości Sierakowo,
titleName

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w miejscowości Sierakowo,

Kobylnica, dn. 22.10.2020 r.

 

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w miejscowości Sierakowo, wchodzących w skład mienia komunalnego:

  • działka nr 58/3 o powierzchni 0,1610 ha, cena wywoławcza netto 57.000,00 zł, wadium 5.700,00 zł, godzina przetargu – 9:00;
  • działka nr 58/4 o powierzchni 0,1332 ha, cena wywoławcza netto 49.000,00 zł, wadium 4.900,00 zł, godzina przetargu – 9:15;
  • działka nr 58/5 o powierzchni 0,1303 ha, cena wywoławcza netto 48.000,00 zł, wadium 4.800,00 zł godzina przetargu – 9:30;
  • działka nr 58/6 o powierzchni 0,1396 ha, cena wywoławcza netto 52.000,00 zł, wadium 5.200,00 zł, godzina przetargu – 9:45;
  • działka nr 58/7 o powierzchni 0,1291 ha, cena wywoławcza netto 48.000,00 zł, wadium 4.800,00 zł, godzina przetargu – 10:00;
  • działka nr 58/8 o powierzchni 0,1184 ha, cena wywoławcza netto 46.000,00 zł, wadium 4.600,00 zł, godzina przetarg – 10:15;
  • działka nr 58/9 o powierzchni 0,1257 ha, cena wywoławcza netto 47.000,00 zł, wadium 4.700,00 zł, godzina przetarg – 10:30;
  • działka nr 58/10 o powierzchni 0,1600 ha, cena wywoławcza netto 52.000,00 zł, wadium 5.200,00 zł, godzina przetarg – 10:45.

Dla wymienionych działek Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00055766/6. Działki nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich. Nieruchomości były przedmiotem przetargów w dniu 21.10.2020 r. Nieruchomości objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym stanowią teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej (symbol 32MU). Działki w ewidencji gruntów opisane jako RIVa. Wylicytowane kwoty podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego starostę. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 94931700020090073320000020 najpóźniej do dnia 23 listopada 2020 roku w wysokości podanej wyżej z zaznaczeniem działki którą oferent – uczestnik przetargu – zamierza nabyć, przy czym wadium musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie, pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu w przypadku wpłaty po terminie. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika ze stanem prawnym przedmiotu przetargu i nieruchomością w terenie. Informacja o sposobie przeprowadzenia przetargów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu  25 listopada 2020 r. Przetargi odbędą się w dniu 26 listopada 2020 roku w godzinach podanych wyżej w Urzędzie Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 (należy posiadać przy sobie dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości). Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący. W przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba, warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej przekładają komisji w dniu przetargu pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka. Wójt Gminy Kobylnica ma prawo odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu  wywiesza się
w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 059 842-90-70 wew. 258.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sierakowo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Kobylnica

ID Ogłoszenia:

17494