Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Komańcza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
titleName

Wójt Gminy Komańcza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Loading…

Ogłoszenie

 

         Na podstawie art. 38-41, art.67, art. 70 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018.121 ze zmianami) §3, §4, §6 ust.1-4, §8-§13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm./  W ó j t
G m i n y  Komańcza
  o g ł a s z a  I  przetarg ustny nieograniczony  na  s p r z e d a ż 
nieruchomości, położonych w:

 

CZYSTOGARB:

1/ nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 240/5 o pow. 0,3751 ha,  oraz 240/6 o pow. 0,1405 ha ujęte w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00052992/9, przeznaczone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „VI – Obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem dopuszczalnymi w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego
Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działki położone są w bezpośrednim
sąsiedztwie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Kompleks działek ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej nr 897, nie urządzono zjazdu z tej drogi na działki. Działki mają kształt nieregularnego wielokąta.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 111.000,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 1.110,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 11 100,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 09.07.2019 r. o godz. 07:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

KOMAŃCZA:

1/ nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem usługowo – przemysłowym o pow. zabudowy 148 m² w zabudowie bliźniaczej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 369/4 o pow. 0,3617 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00068500/9, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „IX – Obszary produkcyjno – techniczne z możliwościami dalszego rozwoju”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić
w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Kształt działki regularny, pięciokątny. Topografia działki korzystna, teren płaski o lekkim nachyleniu w kierunku północnym. Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie
rzeki Osławicy i w czasie intensywnych opadów deszczu, roztopów rzeka może wylewać. Brak  przyłącza energii elektrycznej do budynku. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej gminnej. Prze teren działki, wzdłuż jej granicy, przebiega ziemny kabel elektryczny
do działki sąsiedniej. Na działce znajduje się słup z transformatorem.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 75.000,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 800,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 7.500,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

 Przetarg odbędzie się 09.07.2019 r. o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

KULASZNE:

1/ nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 44/3 o pow. 0,0402 ha, ujętej w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00048713/9, oraz 246/2 o pow. 0,0416 ha, ujętej w księdze wieczystej Nr KS1S/00072934/1, przeznaczone
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „VI – Obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem dopuszczalnymi w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza.
Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Kompleks działek ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej wewnętrznej.
Kompleks działek ma kształt nieregularnego wielokąta, o regularnych granicach. Teren działek o nieco zróżnicowanym ukształtowaniu. Teren działek jest podmokły.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 7.700,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 770,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 09.07.2019 r. o godz. 09:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

NOWY ŁUPKÓW:

1/ nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 12/11 o pow. 0,7090 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00027842/9, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako V – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ochrona krajobrazowa) – z ograniczonym prawem zabudowy”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Kształt działki korzystny w formie regularnego wieloboku. Teren działki płaski. Działka ma pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowione ograniczone prawo rzeczowe – uprawnienie, służebność przejazdu, przechodu i przepędu przez działkę nr 12/12 pasem drożnym o szerokości 4 m wzdłuż jej południowej granicy na rzecz Gminy Komańcza i każdoczesnych właścicieli działki nr 12/11 – zgodnie z wpisami ujawnionymi w księdze wieczystej. Kształt przedmiotowej działki jest korzystny. Działka stanowi las, porośnięty kilkudziesięcioletnimi drzewami.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 19.000,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 1.900,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 09.07.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

RADOSZYCE:

1/ nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 180/3 o pow. 0,2743 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00050676/4, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „VI – obszary istniejącej zabudowy o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochron prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej i gminnej. Działka o kształcie regularnego wieloboku. Teren działki płaski. Działka graniczy z działką zabudowaną.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 66.000,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 660,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 6.600,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 09.07.2019 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

Brak Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania GminyKomańcza ponieważ stracił ważność 31.12.2002 r.

Warunkiem dopuszczenia kandydata na nabywcę do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium i dokumentu tożsamości.

            W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne – pełnego, aktualnego,

  1. wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu, odpisu z Krajowego Rejestru

Sądowego; przez osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej – umowy spółki oraz stosownego dokumentu do działania w imieniu spółki; przez osoby prowadzące działalność

gospodarczą – aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – pisemnej zgody

współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami.

            Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie,

że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.

            W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa notarialnego.

Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni osobom, które go nie wygrały.

Gmina Komańcza zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowe wymogi formalne dotyczące sprzedaży gruntów rolnych regulują przepisy ustawy z dnia 05.08.2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1433 i 2179 ze zm.).

W związku z tym termin zawarcia umowy notarialnej może ulec dodatkowemu wydłużeniu o 30 dni.

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Koszty usług geodezyjnych, opłat notarialnych i sądowych związane z nabyciem w/w nieruchomości ponosi nabywca.

Wójt Gminy Komańcza zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.

 

           Szczegółowe informacje oraz operaty wycen przedmiotowych nieruchomości można uzyskać do wglądu w Urzędzie Gminy w Komańczy – pokoju nr 17 tel.13 4677018 lub 13 4677035 wew. 36,a ogłoszenie na str. internetowej www.komancza.pl oraz w Bip/zakładka Gospodarka Gminy/sprzedaż nieruchomości).

 

 

 

Komańcza, dnia 29.05.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Czystogarb, Komańcza

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Komańcza

ID Ogłoszenia:

11617