Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Komańcza ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
titleName

Wójt Gminy Komańcza ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Loading…

Ogłoszenie

 

         Na podstawie art. 38-41, art.67, art. 70 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018.121 ze zmianami) §3, §4, §6 ust.1-4, §8-§13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm./  W ó j t
G m i n y  Komańcza
  o g ł a s z a  IV  przetarg ustny nieograniczony  na  s p r z e d a ż 

nieruchomości, położonych w:

KULASZNE:

1/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 125/1 o pow. 0,2404 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00048713/9, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Komańcza jako „V – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ochrona krajobrazowa z ograniczonym prawem zabudowy), VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza.  Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej, udostępnionej publicznie będącej własnością Gminy Komańcza.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 18.900,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 1.890,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 07:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

2/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 125/2 o pow. 0,1239 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00048713/9, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Komańcza jako „V – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ochrona krajobrazowa z ograniczonym prawem zabudowy)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza.  Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ma dostęp do drogi polnej udostępnionej publicznie będącej własnością Gminy.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 6.300,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 70,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 630,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

MOSZCZANIEC:Gmina Jaśliska

1/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 24/7 o pow. 1,0835 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00056611/3. Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, działka znajduje się jako „VIII – rejon koncentracji usług (lokalny)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu
o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Na działce znajduje się sieć energetyczna, sieć
wodociągowa i kanalizacyjna. Brak dojazdu.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 66.000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 700,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 6.600,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 08:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

2/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 32/3 o pow. 0,1236 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00056611/3. Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, działka znajduje się jako „VIII – rejon koncentracji usług (lokalny)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu
o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Na działce znajduje się sieć energetyczna. Brak dojazdu.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 8.900,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 890,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

3/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 15/156 o pow. 1,2033 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00070347/5. Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z zapisami

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, działka znajduje się w „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Przeznaczenie terenu oraz określenie
sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka leży w terenie obszaru zabudowy wielomieszkaniowej, tj. obszarze uzbrojonym w sieć energii elektrycznej, lokalnej sieci
kanalizacyjnej, lokalnej sieci wodociągowej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 148.000,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 1.500,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 14.800,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 09:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

4/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 15/176 o pow. 0,0048 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00056611/3. Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, działka znajduje się w „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Dla przedmiotowej działki
była wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę garaży przez Gminę Komańcza. Działka leży w terenie obszaru zabudowy wielomieszkaniowej. Dojazd do działki od drogi wojewódzkiej.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 984,00 zł brutto.

Do ceny wywoławczej doliczono podatek VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 10,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 99,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

5/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 15/177 o pow. 0,0048 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00056611/3. Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, działka znajduje się w „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Dla przedmiotowej działki
była wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę garaży przez Gminę Komańcza. Działka leży w terenie obszaru zabudowy wielomieszkaniowej. Dojazd do działki od drogi wojewódzkiej.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 984,00 zł brutto.

Do ceny wywoławczej doliczono podatek VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 10,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 99,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

6/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 15/178 o pow. 0,0048 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00056611/3. Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również  dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, działka znajduje się w „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Dla przedmiotowej działki
była wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę garaży przez Gminę Komańcza. Działka leży w terenie obszaru zabudowy wielomieszkaniowej. Dojazd do działki od drogi wojewódzkiej.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 984,00 zł brutto.

Do ceny wywoławczej doliczono podatek VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 10,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 99,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

7/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 15/179 o pow. 0,0048 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00056611/3. Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, działka znajduje się w „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Dla przedmiotowej działki
była wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę garaży przez Gminę Komańcza. Działka leży w terenie obszaru zabudowy wielomieszkaniowej. Dojazd do działki od drogi wojewódzkiej.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 984,00 zł brutto.

Do ceny wywoławczej doliczono podatek VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 10,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 99,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

8/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 15/180 o pow. 0,0048 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00056611/3.Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, działka znajduje się w „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami
i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Dla przedmiotowej działki była wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę garaży przez Gminę Komańcza. Działka leży w terenie obszaru zabudowy wielomieszkaniowej. Dojazd do działki od drogi wojewódzkiej.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 984,00 zł brutto.

Do ceny wywoławczej doliczono podatek VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 10,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 99,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

9/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 15/183 o pow. 0,0048 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00056611/3.Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również
dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, działka znajduje się w „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami
i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Dla przedmiotowej działki była wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę garaży przez Gminę Komańcza. Działka leży w terenie obszaru zabudowy wielomieszkaniowej. Dojazd do działki od drogi wojewódzkiej.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 984,00 zł brutto.

Do ceny wywoławczej doliczono podatek VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 10,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 99,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

10/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 15/187 o pow. 0,0048 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00056611/3.Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również
dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, działka znajduje się w „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami
i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Dla przedmiotowej działki była wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę garaży przez Gminę Komańcza. Działka leży w terenie obszaru zabudowy wielomieszkaniowej. Dojazd do działki od drogi wojewódzkiej.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 984,00 zł brutto.

Do ceny wywoławczej doliczono podatek VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 10,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 99,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

RADOSZYCE:

1/ nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 60/6 o pow. 0,3099 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00050676/4, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, z usługami i rzemiosłem dopuszczalnymi w danej strefie ochrony prawnej. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka o kształcie nieregularnym. Topografia działki zróżnicowana. Działki sąsiednie zabudowane budynkami mieszkalnymi. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 24.900,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 250,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 2.490,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

TURZAŃSK:

1/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 55/1 o pow. 0,2900 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00027918/3, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Komańcza jako „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza.  Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka ma pośredni dostęp, po gruncie drogi polnej nr ewid. 332/5 (miejscami nie przejezdnej) do drogi publicznej, dojazd utrudniony ze względu na znaczną odległość od drogi głównej.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 6.000,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 60,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 600,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 08.07.2019 r. o godz. 07:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

2/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 55/2 o pow. 0,5600 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00027918/3, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Komańcza jako „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej), K- korytarze ekologiczne rzek i strumieni”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza.  Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka nie ma dostępu do drogi.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 8.100,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 90,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 810,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 08.07.2019 r. o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

3/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 105/4 o pow. 0,0500 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00027918/3, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Komańcza jako „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza.  Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach
zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka ma dostęp do drogi.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 6.100,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 70,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 610,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 08.07.2019 r. o godz. 08:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

4/ nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów

jako działka nr 1/8 o pow. 0,1700 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00053779/7, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako V – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ochrona krajobrazowa) – z ograniczonym prawem zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, nawniosek inwestora. Działka od strony południowej graniczy z działką zabudowana uzbrojoną. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi gruntowej.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 8.650,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 90,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 860,50 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 08.07.2019 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

WISŁOK WIELKI:

1/ nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr 297/7 i 298 o łącznej pow. 0,1862 ha, ujęte w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00050674/0, przeznaczone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „K – korytarze ekologiczne rzek i strumieni (poza BPN)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy w oparciu o przepisy szczególne,
na wniosek inwestora. Działka 298 ma bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej. Działka 297/7 nie ma dostępu do drogi.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 18.000,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 1.800,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 08.07.2019 r. o godz. 09:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

2/ nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 191/2 o pow. 0,0900 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00050674/0, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy,
(z usługami i rzemiosłem dopuszczalnymi w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Ukształtowanie działki korzystne. Topografia działki korzystna. Działka graniczy z działką zabudowaną. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej.

C e n a  wywoławcza do przetargu wynosi: 9.400,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

W a d i u m  w wysokości 940,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się 08.07.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy – sala nr 2.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniach 08.10.2018 r. i 09.10.2018 r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniach 17.12.2018 r. i 18.12.2018 r.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniach 25.03.2019 r. i 26.03.2019 r.

Brak Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza ponieważ stracił ważność 31.12.2002 r.

Warunkiem dopuszczenia kandydata na nabywcę do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium i dokumentu tożsamości.

            W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne – pełnego, aktualnego,

  1. wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu, odpisu z Krajowego Rejestru

Sądowego; przez osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej – umowy spółki oraz stosownego dokumentu do działania w imieniu spółki; przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami.

            Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie,

że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.

            W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa notarialnego.

Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni osobom, które go nie wygrały.

Gmina Komańcza zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowe wymogi formalne dotyczące sprzedaży gruntów rolnych regulują przepisy ustawy z dnia 05.08.2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1433 i 2179 ze zm.).

W związku z tym termin zawarcia umowy notarialnej może ulec dodatkowemu wydłużeniu o 30 dni.

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic

na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Koszty usług geodezyjnych, opłat notarialnych i sądowych związane z nabyciem w/w nieruchomości ponosi nabywca.

Wójt Gminy Komańcza zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.

Szczegółowe informacje oraz operaty wycen przedmiotowych nieruchomości można uzyskać do wglądu w Urzędzie Gminy w Komańczy – pokoju nr 17 tel.13 4677018 lub 13 4677035 wew. 36,a ogłoszenie na str. internetowej www.komancza.pl oraz w Bip/zakładka Gospodarka
Gminy/sprzedaż nieruchomości).

 

 

 

Komańcza, dnia 29.05.2019 r.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kulaszne, Komańcza

GPS:

50.254418444746, 21.91796875

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Komańcza

ID Ogłoszenia:

11615