Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Komańcza podaje do publicznej wiadomości
titleName

Wójt Gminy Komańcza podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

 Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami/ Wójt Gminy Komańcza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Komańcza przeznaczonych do   s  p  r  z  e  d  a  ż  y   w drodze nieograniczonego przetargu ustnego oraz bezprzetargowo, w miejscowości:

 

CZYSTOGARB:

1/ nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 240/5 o pow. 0,3751 ha,  oraz 240/6 o pow. 0,1405 ha ujęte w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00052992/9, przeznaczone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „VI – Obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem dopuszczalnymi w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego
Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działki położone są w bezpośrednim
sąsiedztwie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Kompleks działek ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej nr 897, nie urządzono zjazdu z tej drogi na działki. Działki mają kształt nieregularnego wielokąta.

Wartość ww. nieruchomości wynosi: 111 000,00 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku Vat, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

 

KOMAŃCZA:

1/ nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem usługowo – przemysłowym o pow. zabudowy 148 m² w zabudowie bliźniaczej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 369/4 o pow. 0,3617 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00068500/9, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „IX – Obszary produkcyjno – techniczne z możliwościami dalszego rozwoju”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Kształt działki regularny, pięciokątny. Topografia działki korzystna, teren płaski o lekkim nachyleniu w kierunku północnym. Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie
rzeki Osławicy i w czasie intensywnych opadów deszczu, roztopów rzeka może wylewać. Brak  przyłącza energii elektrycznej do budynku. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej gminnej. Prze teren działki, wzdłuż jej granicy, przebiega ziemny kabel elektryczny
do działki sąsiedniej. Na działce znajduje się słup z transformatorem.

Wartość ww. nieruchomości wynosi: 75 000,00 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku Vat, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

2/ nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 581/2 o pow. 0,2060 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00034477/1, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „VI – Obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy
(z usługami i rzemiosłem dopuszczalnymi w danej strefie ochrony prawnej”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić
w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka stanowi wąski i długi pas gruntu,niegdyś użytkowana jako droga dojazdowa do pól i lasu. Kształt typowy dla działek drogowych, niekorzystny dla innego
sposobu użytkowania. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym.

Wartość ww. nieruchomości wynosi: 4 300,00 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku Vat, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

 

KULASZNE:

1/ nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 44/3 o pow. 0,0402 ha, ujętej w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00048713/9, oraz 246/2o pow. 0,0416 ha, ujętej w księdze wieczystej Nr KS1S/00072934/1, przeznaczone
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „VI – Obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem dopuszczalnymi w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza.
Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Kompleks działek ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej wewnętrznej.
Kompleks działek ma kształt nieregularnego wielokąta, o regularnych granicach. Teren działek o nieco zróżnicowanym ukształtowaniu. Teren działek jest podmokły.

Wartość ww. nieruchomości wynosi: 7 700,00 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku Vat, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

 

NOWY ŁUPKÓW:

1/ nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 12/11 o pow. 0,7090 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00027842/9, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako V – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ochrona krajobrazowa) – z ograniczonym prawem zabudowy”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Kształt działki korzystny w formie regularnego wieloboku. Teren działki płaski. Działka ma pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowione ograniczone prawo rzeczowe – uprawnienie, służebność przejazdu, przechodu i przepędu przez działkę nr 12/12 pasem drożnym o szerokości 4 m wzdłuż jej południowej granicy na rzecz Gminy Komańcza i każdoczesnych właścicieli działki nr 12/11 – zgodnie z wpisami ujawnionymi w księdze wieczystej. Kształt przedmiotowej działki jest korzystny. Działka stanowi las, porośnięty kilkudziesięcioletnimi drzewami.

Wartość ww. nieruchomości wynosi: 19 000,00 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku Vat, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

 

RADOSZYCE:

1/ nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 180/3 o pow. 0,2743 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00050676/4, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „VI – obszary istniejącej zabudowy o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochron prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach
zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej i gminnej. Działka o kształcie regularnego wieloboku. Teren działki płaski. Działka graniczy z działką zabudowaną.

Wartość ww. nieruchomości wynosi: 66 000,00 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku Vat, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

 

SZCZAWNE:

1/ nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 120/3 o pow. 0,0083 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00028454/9, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „VI – obszary istniejącej zabudowy o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochron prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach
zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki jest w formie nieregularnego czworokąta. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym.

Wartość ww. nieruchomości wynosi: 1 700,00 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku Vat, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

 

WISŁOK WIELKI:

1/ nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 153/5 o pow. 0,6176 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00050674/0, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „VIII – Rejon koncentracji usług”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu
Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka ma pośredni dostęp do drogi publicznej po gruncie działek będących własnością Gminy Komańcza, szlak drożny nie jest urządzony, dojazd drogą gruntową. Kształt działki nieregularny, niekorzystny. Teren działki o niewielkim zróżnicowaniu.

Wartość ww. nieruchomości wynosi: 57 000,00 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku Vat, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

 

WYSOCZANY:

1/ nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 36/20 o pow. 0,2638 ha, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00063883/2, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako 1/2 symbolem – VI – Obszary  istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem dopuszczalnymi w danej strefie ochrony prawnej); ok. 1/2 symbolem – VIII – Rejon koncentracji usług”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka stanowi część skarpy przy pasie drogowym. Działka na całej swojej długości graniczy z drogą powiatową. Darowizna na rzecz Powiatu Sanockiego.

Wartość ww. nieruchomości wynosi: 31 000,00 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku Vat, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi  n a b y w c a.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wniosek w tej sprawie do Wójta Gminy Komańcza, do 05.06.2019 r. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

* art. 34 ust. 1 pkt 1 – „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie…”;

*art. 34 ust. 1 pkt 2 – „jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie…”.

 

Data sporządzenia wykazu: Komańcza, dnia 23.04.2019 r.

Wykaz wywieszono od dnia 23.04.2019 r. do dnia 27.05.2019 r.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można  uzyskać w Urzędzie Gminy w Komańczy – pokoju nr 17 w godzinach 7.00 do 15.00, tel. 13 4677018; 013 4677035 wew. 36, oraz na stronie internetowej www.komancza.pl (zakładka bip/aktualności).

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Komańcza

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Komańcza

ID Ogłoszenia:

11190