Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych
titleName

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych

Gmina Krotoszyce

Piastowska 46

59-223 Krotoszyce

 Załącznik nr 3

Do Regulaminu ws sposobu i trybu

gospodarowania składnikami rzeczowymi

majątku ruchomego Gminy Krotoszyce

 

Krotoszyce, 14.05.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

Lp. Nazwa składnika majątkowego Nr inwentarzowy Rok produkcji/

wytworzenia

Cena wywoławcza
1 2 3 4 5
1. Autobus szkolny  Jelcz LO90 M/S UG/74/744/20 2003 8.100,00 brutto

Opis przedmiotu przetargu:

 1. Marka pojazdu: Jelcz
 2. Model: L090 M/S
 3. Wersja: L090 M/S
 4. Rodzaj pojazdu: autobus
 5. Rok produkcji: 2003
 6. Data pierwszej rejestracji: 2003/05/22
 7. Data ważności badania technicznego: 2019/10/19
 8. Wskazanie drogomierza: 318339 km
 9. Okres eksploatacji pojazdu (03/05/22-19/06/27): 193 mies.
 10. Numer rejestracyjny: DLE U066
 11. Numer identyfikacyjny VIN: SUJ09010030000434
 12. Pojemność/moc silnika 4580 ccm /132 kW /(179KM)
 13. Dop. masa całkowita: 12000 kg
 14. Kolor powłoki lakierowanej: pomarańczowy
 15. Rodzaj autobusu: szkolny 2 drzwiowy
 16. Liczba miejsc siedzących: 44
 1. Liczba osi/Rodzaj napędu: 2/4×2
 2. Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
 3. Decyzją nr KD.5410.6.23.2019.AJ z dnia 12.11.2019 r. czasowo wyrejestrowany do dnia 11.11.2021 r.

Uwaga: Na podstawie decyzji nr KD.5410.6.23.2019.AJ z dnia 12.11.2019 r. pojazd został czasowy wyrejestrowany do dnia 11.11.2021 r. 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2020 r.  o godz.  10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce pok. Nr 12 (sala narad).

Informacji dotyczących wymienionych składników majątkowych można uzyskać w dni robocze w godzinach 8:00-14:00 pod numerem telefonu  76 8878421 w.26

Wyżej przedstawiony przedmiot można oglądać w Krotoszycach  w dniach 18.05.2020 r. od do 23.05.2020 r. w godzinach 8:00-14:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie ( 768878421 w.26).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  10 %  ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych, tj. 810,00 (słownie: osiemset dziesięć  złotych 00/100). 

Wadium wnosi się w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Krotoszyce prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Legnicy o/ Krotoszyce  nr 18 8649 1015 2001 0000 0303 0004 z dopiskiem- wadium – przetarg na sprzedaż autobusu marki Jelcz L090 M/S

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca się w terminie do 78 dni, odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium i złożenie oferty. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

 1. imię , nazwisko i adres lub nazwę /firmę/ i siedzibę oferenta;
 2. numer Pesel/NIP oferenta;
 3. oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty;
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 5. dowód wpłaty wadium.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu marki Jelcz L090 M/S nr rejestracyjny DLE U066 ” w terminie do dnia 26.05.2020 r. do godz. 9.50 w sekretariacie Urzędu Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46. (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiony dokument jest dokumentem sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Inne postanowienia:

 1. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi Kupujący.
 2. Nabywca będzie zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu do podpisania umowy, która nastąpi w Urzędzie Gminy Krotoszyce.
 3. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia samochodu (pomniejszoną o wpłacone wadium), w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu wydania, niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia autobusu.

 

 

                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Krotoszyce

                                                        Wojciech Woźniak

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krotoszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krotoszyce

ID Ogłoszenia:

15167