Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Mała Wieś podaje do publicznej wiadomości
titleName

Wójt Gminy Mała Wieś podaje do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506  ), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj Dz. U. z 2018r, poz. 2204 z późn. zm. ) –

Wójt Gminy Mała Wieś podaje do publicznej wiadomości  –

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność gminy Mała Wieś

                                                    

Lp

 

 

 

 

                                 Numer

ewidencyjny

nieruchomości

 ( obręb geod. )

 

 

Powierz-

– chnia

w ha

 

 

  

 Numer

 księgi

wieczystej

 

 

 

Położenie-

miejscowość

 

 

 

       

                Opis

           Nieruchomości

 

 

 

 

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 Rodzaj

i forma

zbycia

 

 

 

Cena sprzedaży

w zł

 1          2        3        4        5            6           7        8        9
 

 

 

 

     113/2

Mała Wieś

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5153

 

PL1P/00087672/9

Mała Wieś Do sprzedaży przeznacza się prawo własności  nieruchomości gruntowej , pomniejszonej o wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu ( bez naniesień ), oznaczonej nr ewid. działki 113/2 w Małej Wsi . Grunty w użytkowaniu wieczystym Brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 113/2,  położonej w obrębie geod. Mała Wieś. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  Gminy Mała Wieś w/w działka  położona jest na terenach związanych z przemysłem

 

Sprzedaż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.200,00

 

 

Termin do złożenia wniosku  przez osoby uprawnione, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  ustawy o gospodarstwie nieruchomościami upływa  z dniem 05.08.2019r

Wywieszono na tablicę ogłoszeń w dniu 24.06.2019r.

 

                                                                                                                                                               Wójt Gminy

Mała Wieś

                                                                                                                                                                Zygmunt Wojnarowski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mała Wieś

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Mała Wieś

ID Ogłoszenia:

11798