Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Miedźna ogłasza VI publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we Frydku przy ul. Miodowej.
titleName

Wójt Gminy Miedźna ogłasza VI publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we Frydku przy ul. Miodowej.

Miedźna, dnia 01.04.2019r

Wójt Gminy Miedźna

ogłasza VI publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we Frydku przy ul. Miodowej.

 1. Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona numerem: 524/47 o powierzchni 0,1485 ha, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00034114/6.

Działka niezabudowana, położona przy drodze powiatowej ul. Miodowej posiadaja dostęp do sieci uzbrojenia w zakresie: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz energii elektrycznej.

Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. (Do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźna). Działka nie jest obciążona prawem osób trzecich i jest wolna od zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości: 524/47: 74 300,00 zł NETTO

 1. Przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 10.05.2019r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

Wadium w wysokości 7 000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do 06.05.2019r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz następujące dokumenty:

   • osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,

   • reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,

   • pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,

   • osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,

   • cudzoziemcy – stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2018r. poz. 2278).

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej w przetargu ceny dolicza się podatek Vat.

 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 3. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.

I przetarg na sprzedaż działki odbył się 11.05.2018r.

II przetarg na sprzedaż działki odbył się 26.07.2018r.

III przetarg na sprzedaż działki odbył się 05.10.2018r.

IV przetarg na sprzedaż działki odbył się 14.12.2018r.

V przetarg na sprzedaż działki odbył się 27.02.2019r.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Biurze Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości, telefonicznie (032) 211-61-96 wew 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

10978