Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
titleName

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

Miedźna, dnia 09.01.2019r.

WYKAZ
nieruchomości niezabudowanej położonej We Frydku /obręb geodezyjny Wola/ przy ulicy Myśliwskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994), art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 poz. 2204).
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miedźna, położonej we Frydku /obręb geodezyjny Wola/ przy ul. Myśliwskiej.
§ 1
1. Oznaczenie nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 722/16, 723/16, 724/16, 725/16, 726/16, 727/16, 728/16 o łącznej powierzchni 0,5980 ha, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem: KA1P/00075691/3.

1. Opis i przeznaczenie nieruchomości
Kompleks działek niezabudowanych położonych we Frydku /obręb geodezyjny Wola/ przy drodze gminnej ul. Myśliwskiej w skład którego wchodzą poniższe działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wydanej przez Burmistrza Pszczyny decyzji o warunkach zabudowy znak UiA.1.125.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych” działki wchodzące w skład kompleksu przeznaczone są:
722/16 pow. 0,1341 ha – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
723/16 pow. 0,1123 ha – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
724/16 pow. 0,0835 ha – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
725/16 pow. 0,0725 ha – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
726/16 pow. 0,0725 ha – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
727/16 pow. 0,0725 ha – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
728/16 pow. 0,0506 ha – droga wewnętrzna.

2. Termin zagospodarowania nieruchomości
Od dnia podpisania umowy notarialnej.

3. Cena nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5980 ha
290 000,00 zł
Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

                                                                                                            § 2
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 poz. 2204), ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj do dnia 19.02.2019r.

                                                                                                             § 3
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna na okres 21 dni, publikacji w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.miedzna.pl/ w zakładce gospodarowanie mieniem komunalnym.
                                                                                                             § 4
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalne, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, lub telefonicznie 32 211-61-96 wew. 22

 

Wykaz wywieszono: 09.01.2019

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wola, Miedźna

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Styczeń, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

10277