Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości
titleName

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości

Miedźna, dnia 07.05.2019r.                      

                                               W Y K A Z                                                     

nieruchomości położonych na terenie Gminy Miedźna przeznaczone do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z póżn. zmianami).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działki oznaczone numerami: 953/41 (użytek Bi), 1094/23 (użytek Bi), 1824/91 (użytek Bi), 1569/62 (użytek B), 714/56 (użytek Ba), 1501/36 (użytek Ba), 1076/50 (użytek Bi), 1604/58 (użytek B).

Przedmiotowe działki zapisane są w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie
pod nr: KA1P/00033020/3, KA1P/00029959/3, KA1P/00011665/6, KA1P/00082963/3, KA1P/00039579/8, KA1P/00084746/0 jako własność i użytkowanie wieczyste Gminy Miedźna.

  1. Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy: 1,3 mkażdej z działek.
  2. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Działki położone w sołectwach: Wola, Grzawa, Miedźna, dzierżawione pod kontenery na zbiórkę odzieży używanej.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: 06.2019r. – 31.05.2022r.
  2. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 25,00 zł netto /posadowienie 1 szt kontenera.

  1. Terminy wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie do 20 każdego miesiąca przez cały okres trwania dzierżawy.

  1. Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

11241