Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Mieścisko Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości Mieścisko, obręb geodezyjny Mieścisko
titleName

Wójt Gminy Mieścisko Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości Mieścisko, obręb geodezyjny Mieścisko

                                                                                                                                         Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 62

                                                                                                                        Wójta Gminy Mieścisko

                                                                                                                 z  dnia 27 maja 2019 r.

Wójt Gminy Mieścisko

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następującej nieruchomości

 

Mieścisko, obręb geodezyjny Mieścisko:

 

 1. Działka nr 723
 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa,
 3. Powierzchnia 0,1779 ha,
 4. Nr księgi wieczystej po1b/00044761/2,
 5. Stanowiąca własność gminy mieścisko,
 6. Nie obciążona hipotecznie,
 7. Nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy mieścisko,
 8. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mieścisko w działka oznaczona jest symbolem  m – tereny zabudowy mieszkaniowej,
 9. Zgodnie z zapisem w rejestrze  ewidencji  gruntów i budynków działka  ta  stanowi grunty rolne  klasy r vi,
 10. Dojazd drogą gruntową,
 11. Brak uzbrojenie działki w przyłącza,
 12. Sąsiedztwo stanowią pola uprawne,

 

Cena  nieruchomości  –  19.569,00 zł     

 

Wadium – 2.000,00 zł     

………………………………………………………………………………………………………

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 roku o godzinie 10:00

w Urzędzie Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wlkp. 13 pokój nr 18

Warunki udziału w przetargu:

 

 1. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.
 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko nr rachunku   72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 8 lipca 2019 roku. 
 3. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 4. W tytule wpłaty należy podać numer działki jakiej dotyczy wpłata.
 5. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.
 6. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.
 7. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostaje zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku                      z prowadzoną działalnością gospodarczą-  dowód tożsamości oraz wpis do CEIDG.
 3. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis do rejestru, własnościowych pełnomocnictw, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot / odpis datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu

 

Dodatkowe informacje:

 

 1. Wartości rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego w operatach  szacunkowych z dnia 18.03.2019 r.
 2. Do ceny sprzedaży nieruchomości nie zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą         z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
 3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.          o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) upłynął dnia 20.05.2019r.

Uwaga:

 

 1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości oraz z Regulaminem Przetargu,
 2. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 4. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia            w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację       do publicznej wiadomości dodatkowe  informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie        ( pokój nr 09 ), lub telefonicznie ( 061) 429 80 10.

 

Mieścisko dn.  27.05.2019 r.

 

Wywieszono ……………………………………………….

 

Zdjęto           ……………………………………………….

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieścisko

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Mieścisko

ID Ogłoszenia:

11635