Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Sosnowica ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowica
titleName

Wójt Gminy Sosnowica ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowica

Sosnowica, dnia 11 października 2021 r.

 

GG.6840.2.2021.ML.1

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sosnowica

ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowica

 

            Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) ogłaszam pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowica położonych na terenie obrębów:

 

  1. Obręb Lejno

– działka nr 231 o powierzchni 0,3600 ha, KW Nr LU1W/00019401/7. Nieruchomość niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta. Działka od strony zachodniej położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie utwardzonej drogi powiatowej, natomiast od strony wschodniej graniczy z gruntową drogą gminną. Teren nieruchomości płaski, częściowo porośnięty drzewami. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, zabudowy letniskowej oraz upraw polowych. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako: RV 0,2800ha, RVI 0,0800ha. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica działka położona jest w strefie funkcjonalnej oznaczonej symbolem ML „Zabudowa letniskowa”.

Cena wywoławcza – 75.000,00zł. Wadium 7.500,00zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).

 

  1. Obręb Górki

– działka nr 94 o powierzchni 0,3865 ha, KW Nr LU1W/00019399/9. Nieruchomość niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta. Dojazd stanowi gruntowa droga gminna. Teren działki płaski. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz upraw polowych. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako RV. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica działka położona jest w strefie funkcjonalnej oznaczonej symbolem MR „Zabudowa zagrodowa”.

Cena wywoławcza – 20.000,00zł. Wadium 2.000,00zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).

 

  1. Obręb Pieszowola

– działka nr 1016 o powierzchni 0,8400 ha, KW Nr LU1W/00019034/3. Nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokąta. Dojazd stanowi gruntowa droga gminna. Teren działki porośnięty drzewami gatunku osika oraz sosna. Położona jest w sąsiedztwie pól i lasów, w bliskiej odległości terenów zabudowanych i infrastruktury. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RVI 0,1800 ha, N 0,6600 ha. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica działka położona jest w dwóch strefach funkcjonalnych oznaczonych jako „Tereny upraw polowych” oraz „Użytki zielone”.

Cena wywoławcza – 14.000,00zł. Wadium 1.400,00zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).

 

  1. Obręb Sosnowica

działka nr 467/15 o powierzchni 0,1295 ha, KW Nr LU1W/00019400/0. Nieruchomość niezabudowana o kształcie nieregularnego czworokąta. Teren działki porośnięty drzewami gatunku olsza i wierzba. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz lasów. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RV 0,0910 ha, ŁWIV 0,0187 ha, ŁIV 0,0198 ha. Z własnością działki związany jest udział 1/9 w działce 467/9 obszaru 0,2203 ha objętej KW LU1W/00046369/8 stanowiącej gruntową drogę dojazdową. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nieruchomości został objęty decyzją o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza – 20.400,00zł. Wadium 2.040,00zł

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).

 

  1. Obręb Nowy Orzechów

– działka nr 225/11 o powierzchni 0,0681 ha, KW Nr LU1W/00019398/2. Nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokąta. Teren działki płaski porośnięty drzewami gatunku olsza i brzoza. Położona jest w sąsiedztwie pól, lasów, zabudowy letniskowej, kanału Wieprz-Krzna, odległość do jeziora Tomaszne 0,4 km. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RV 0,0129 ha, RVI 0,0552 ha. Z własnością działki związany jest udział 1/10 w działce nr 225/1 obszaru 0,0839 ha objętej tą samą księgą wieczystą stanowiącej gruntową drogę dojazdową. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 7UTL – Zabudowa letniskowa.

Cena wywoławcza – 15.000,00zł. Wadium 1.500,00zł

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).

 

działka nr 225/10 o powierzchni 0,0677 ha, KW Nr LU1W/00019398/2. Nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokąta. Teren działki płaski porośnięty drzewami gatunku olsza i brzoza. Położona jest w sąsiedztwie pól, lasów, zabudowy letniskowej, kanału Wieprz-Krzna, odległość do jeziora Tomaszne 0,4 km. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RV 0,0617 ha, RVI 0,0060 ha. Z własnością działki związany jest udział 1/10 w działce nr 225/1 obszaru 0,0839 ha objętej tą samą księgą wieczystą stanowiącej gruntową drogę dojazdową. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 7UTL – Zabudowa letniskowa.

Cena wywoławcza – 15.000,00zł. Wadium 1.500,00zł

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).

działka nr 225/9 o powierzchni 0,0677 ha, KW Nr LU1W/00019398/2. Nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokąta. Teren działki płaski porośnięty drzewami gatunku olsza i brzoza. Położona jest w sąsiedztwie pól, lasów, zabudowy letniskowej, kanału Wieprz-Krzna, odległość do jeziora Tomaszne 0,4 km. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako RV. Z własnością działki związany jest udział 1/10 w działce nr 225/1 obszaru 0,0839 ha objętej tą samą księgą wieczystą stanowiącej gruntową drogę dojazdową. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 7UTL – Zabudowa letniskowa.

Cena wywoławcza – 15.000,00zł. Wadium 1.500,00zł

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).

Nieruchomości objęte ogłoszeniem o przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.

           W przypadku nieruchomości działek nr: 231 obręb Lejno, 94 obręb Górki, 1016 obręb Pieszowola, w sytuacji gdy przetarg wygra osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1655 z późn. zm.) sprzedaż tych działek nastąpi pod warunkiem, ze Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z prawa pierwokupu nieruchomości.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 09 listopada 2021 r. oraz złożenie bezpośrednio przed przetargiem oświadczenia o akceptacji warunków przetargu i o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób uczestniczących w przetargach na sprzedaż nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – załączniki do ogłoszenia.

Wadium należy wpłacić na konto: Urząd Gminy Sosnowica, Bank Spółdzielczy Parczew O/Sosnowica 40 8042 0006 0130 0231 2000 0270 (w tytule przelewu należy wpisać: wadium obręb ….., działka nr ……, imię i nazwisko uczestnika przetargu). Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.

Uczestnicy przetargu powinni przedłożyć komisji przetargowej:

– dokument (dowód osobisty lub paszport) potwierdzający tożsamość;

– pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby;

-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i upoważnienia do reprezentowania podmiotu oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osoby reprezentującej podmiot (osobę prawną).

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Określona w wyniku przetargu cena nieruchomości nie obejmuje geodezyjnego wprowadzenia nabywcy na nabywaną nieruchomość.

Koszty notarialne oraz opłaty sądowe (wieczysto-księgowe) związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.

Szczegóły dotyczące przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica lub pod nr tel. 82 59 12 145 wew. 115.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach internetowych urzędu: www.nowa.sosnowica.pl, www.ugsosnowica.bip.lubelskie.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica i sołectwach, na terenie których położone są nieruchomości objęte przetargami.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w dzienniku internetowym infopublikator.pl.

                                                                                  

 

                                                                                   Wójt Gminy

            /-/ Sławomir Czubacki

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sosnowica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Sosnowica

ID Ogłoszenia:

21642