Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu
titleName

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu

Wieprz, dnia 18 listopada 2020 roku

 

Wójt Gminy Wieprz

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

lokali użytkowych z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu:

Lp. Położenie

nr księgi wieczystej

 

Powierzchnia przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania Okres najmu
1. budynek ośrodka zdrowia         o powierzchni zabudowy      572 m2, dwukondygnacyjny dach dwuspadowy

posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.703/6.1_BUD, położony w Wieprzu, na działce ewid. nr 703/7,

nr księgi wieczystej  KR1W/00033217/4

 

129,39 m2  

 

6.U2.1

 

Tereny usług komercyjnych

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową

 

pomieszczenie pod  aptekę usytuowane na parterze

 

Według ewidencji gruntów:

Budynek sklasyfikowany jest jako

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej

 działka 703/7 sklasyfikowana jest jako:

Biinne tereny zabudowane pow. 0,4132 ha

 

3  lata
2. budynek ośrodka zdrowia           o powierzchni zabudowy      148 m2,  trzykondygnacyjny dach czterospadowy

posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0001.2636/7.1_BUD położony we Frydrychowicach, na działce ewid. nr 2636/7,

nr księgi wieczystej  KR1W/00064413/4

 

15,00 m2  

 

1.MU.1

 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową

 

pomieszczenie pod  gabinet stomatologiczny usytuowane na parterze

 

Według ewidencji gruntów:

Budynek sklasyfikowany jest jako pozostałe budynki niemieszkalne

 działka 2636/7 sklasyfikowana jest jako:

Biinne tereny zabudowane pow. 0,0482 ha

 

3 lata

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia  7 czerwca 2004 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu  nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz minimalne stawki za najem lokalu pod:   

         – działalność gospodarczą lub zawodową wynosi 18,62 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto);

         + VAT 23% + podatek od nieruchomości

Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą  1 marca danego roku.

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto:  ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 20 dnia każdego miesiąca z góry.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia  18 listopada 2020 roku do dnia 09 grudnia 2020 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3,tel. 33 875 – 51 – 18 wew. 33.

                                                                                                                                

 

 

Wójt Gminy Wieprz

                                                                                 mgr Małgorzata Chrapek

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wieprz

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Listopad, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy Wieprz

ID Ogłoszenia:

17780