Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Zbiczno, informuję
titleName

Wójt Gminy Zbiczno, informuję

OGŁOSZENIE nr 75/2019

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31.07.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Pawła Kopisteckiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie  sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzydowo na działkach nr 246 i 254 – obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno.

         W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

         Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

                                                                                                          Wójt Gminy Zbiczno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

12289