Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Zbiczno ogłasza II ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości
titleName

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza II ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE NR 285/2021

WÓJTA GMINY  ZBICZNO  z  dnia 4 października 2021 r. 

WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA II USTNY OGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO

 

Oznaczenie nieruchomości

wg KW oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza

 

Termin

i miejsce przetargu

obręb: Ciche

miejscowość: Robotno-Fitowo

dz. nr 272/4 o pow. 0,1900 ha,  Nr KW TO1B/00006799/2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Robotno- Fitowo, obręb Ciche o pow. 0,1900 ha (W-RVI-0,0100 ha, RVI-0,1800 ha). Działka położona jest w zabudowanej części miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Przedmiotowa działka jest w części zadrzewiona, na skraju działki przebiega rów. Działka o nieregularnym kształcie i łagodnie zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Nieruchomość ma możliwość podłączenia do istniejącej w terenie sieci wodociągowej i elektrycznej. Działka nie posiada dojazdu do drogi gminnej, dlatego też będzie sprzedana w drodze przetargu ograniczonego- do właścicieli działek sąsiednich ozn. nr działek 255/2, 273/1, 272/3, 270, 271.

Dla przedmiotowej działki nie zostały ustalone warunki zabudowy, na działce nie może powstać

obiekt na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, gdyż na działce nr 269 jest usytuowany zbiornik wodny. Działka będzie sprzedana w drodze przetargu ograniczonego.

Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

brak możliwości zabudowy ma podstawie warunków zabudowy

22 000,00 zł 10.11.2021 r.

 

  godz. 11.00

 

 

Urząd Gminy w Zbicznie-sala posiedzeń

(II piętro)

Termin zagospodarowania nieruchomości: po zawarciu aktu notarialnego.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:

Nieruchomość nie jest  obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do:

1) wniesienia wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej w PLN które należy wpłacić do dnia 05.11.2021 r. w kasie Urzędu Gminy w Zbicznie lub  na konto Urzędu w Banku  Spółdzielczym  w Brodnicy  nr  rachunku: 90 9484 1150 0010 0244 2000 0007. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika przetargu, nr działki, oraz jej położenie.

2) złożenia w Urzędzie Gminy w Zbicznie, najpóźniej do dnia 05.11.2021 r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, nr PESEL oraz dokument potwierdzający prawo uczestnictwa w przetargu (dokument własności,  odpis księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo własności) do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu.

 Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie  opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbiczno oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbiczno, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedłożyć komisji przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych- dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa,

3) w przypadku wspólników  spółki cywilnej-  aktualny dokument potwierdzający wpis do CEiDG, umowę spółki cywilnej, dowody tożsamości  wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

4) w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego  rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

5) w przypadku małżonków – do dokonywania czynności przetargowych  konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pisemnym oświadczeniem woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących  ze wspólnego majątku, bądź też złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego przez małżonka uczestniczącego w przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.  (tekst jedn. Dz.U z 2017r., poz. 2278)

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w  przypadku  nie zaoferowania ceny wyższej  od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

Gmina Zbiczno sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary, wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca w razie potrzeby na własny koszt.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. Nr 9 – Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56-49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00.

Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych www.bip.zbiczno.pl, www.zbiczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie w okresie od dnia 4 października  2021 r. do dnia 10 listopada  2021 r., ogłoszenie o przetargu zamieszczono w serwisie internetowym www.infopublikator.pl.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    /-/ Wójt Gminy Zbiczno

                                                                                                                                                                                                         Magdalena Golubska                                           

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Robotno-Fitowo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

21559