Wyszukiwarka:
WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA III USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG
titleName

WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA III USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG

Loading…

OGŁOSZENIE NR  62/2019

WÓJTA  GMINY  ZBICZNO  z  dnia 28 czerwca 2019 r. 

WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA III USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości

wg KW oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza

 

Termin                     i miejsce przetargu
 1. obręb: Pokrzydowo

miejscowość:   Pokrzydowo

dz. nr 176/42

pow. 0,0441 ha

Nr KW TO1B/00025261/1

Nieruchomość  gruntowa niezabudowana grunty klasy RIVa -0,0441 ha, położona w miejscowości Pokrzydowo w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej  jednorodzinnej oraz terenów rolnych, z dogodnym dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej, w końcowym odcinku drogą gruntową i nowo wytyczoną, nieurządzoną drogą gruntową. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

 

Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości  nie  została wydana decyzja o warunkach zabudowy. 12.000,00 zł

 

 29.07.2019r.

 

    godz. 9.00

    

Urząd Gminy w Zbicznie- sala posiedzeń (II piętro)

2. obręb: Pokrzydowo

miejscowość: Pokrzydowo

dz. nr 176/45

pow. 0,0440  ha

Nr KW TO1B/00025261/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty klasy RIVb-0,0440 ha, położona w miejscowości Pokrzydowo w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej  jednorodzinnej oraz terenów rolnych, z dogodnym dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej, w końcowym odcinku drogą gruntową i nowo wytyczoną, nieurządzoną drogą gruntową. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości  nie  została wydana decyzja o warunkach zabudowy 12.000,00 zł  29.07.2019r.

 

    godz. 9.30

    

Urząd Gminy w Zbicznie- sala posiedzeń (II piętro)

3. obręb: Pokrzydowo

miejscowość: Pokrzydowo

dz. nr 176/46

pow. 0,0440  ha

Nr KW TO1B/00025261/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty klasy RIVb-0,0440 ha, położona w miejscowości Pokrzydowo w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej  jednorodzinnej oraz terenów rolnych, z dogodnym dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej, w końcowym odcinku drogą gruntową i nowo wytyczoną, nieurządzoną drogą gruntową. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości  nie  została wydana decyzja o warunkach zabudowy. 12.000,00 zł   29.07.2019r.

 

  godz. 10.00

    

Urząd Gminy w Zbicznie- sala posiedzeń (II piętro)

4. obręb: Pokrzydowo

miejscowość: Pokrzydowo

dz. nr 176/47

pow. 0,0440  ha

Nr KW TO1B/00025261/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty klasy RIVb-0,0440 ha, położona w miejscowości Pokrzydowo w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej  jednorodzinnej oraz terenów rolnych, z dogodnym dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej, w końcowym odcinku drogą gruntową i nowo wytyczoną, nieurządzoną drogą gruntową. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości  nie  została wydana decyzja o warunkach zabudowy 12.000,00 zł  29.07.2019r.

 

  godz. 10.30

    

Urząd Gminy w Zbicznie- sala posiedzeń (II piętro)

5. obręb: Pokrzydowo

miejscowość: Pokrzydowo

dz. nr 176/49

pow. 0,0439  ha

Nr KW TO1B/00025261/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty klasy RIVa-0,0314 ha, RIVb-0,0125 ha, położona w miejscowości Pokrzydowo w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej  jednorodzinnej oraz terenów rolnych, z dogodnym dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej, w końcowym odcinku drogą gruntową i nowo wytyczoną, nieurządzoną drogą gruntową. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości  nie  została wydana decyzja o warunkach zabudowy 12.000,00 zł  29.07.2019r.

 

   godz. 11.00

    

Urząd Gminy w Zbicznie- sala posiedzeń (II piętro)

6. obręb: Pokrzydowo

miejscowość: Pokrzydowo

dz. nr 176/50

pow. 0,0438  ha

Nr KW TO1B/00025261/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty klasy RIVa-0,0438 ha,  położona w miejscowości Pokrzydowo w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej  jednorodzinnej oraz terenów rolnych, z dogodnym dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej, w końcowym odcinku drogą gruntową i nowo wytyczoną, nieurządzoną drogą gruntową. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości  nie  została wydana decyzja o warunkach zabudowy 12.000,00 zł  29.07.2019r.

 

  godz. 11.30

    

Urząd Gminy w Zbicznie- sala posiedzeń (II piętro)

Pierwszy przetarg  nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 13.03.2019r.

Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 24.05.2019r.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań, obciążeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w PLN które należy wpłacić do dnia  23.07.2019r.w kasie Urzędu Gminy w Zbicznie lub  na konto Urzędu w Banku  Spółdzielczym  w Brodnicy  nr  rachunku:  90 9484 1150 0010 0244 2000 0007. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika przetargu, nr działki, oraz jej położenie.

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedłożyć komisji przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych- dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa,

3) w przypadku wspólników  spółki cywilnej-  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości  wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

4) w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego  rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

5) w przypadku małżonków – do dokonywania czynności przetargowych  konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pisemnym oświadczeniem woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących  ze wspólnego majątku, bądź też złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego przez małżonka uczestniczącego w przetargu,

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osoba będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.  (tekst jedn. Dz.U z 2017r., poz. 2278)

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w  przypadku  nie zaoferowania ceny wyższej  od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

Gmina Zbiczno sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary, wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca w razie potrzeby na własny koszt.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. Nr 9 – Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56-49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00.

Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych www.bip.zbiczno.plwww.zbiczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie w okresie od dnia 28 czerwca 2019r. do dnia 29 lipca 2019r., wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w serwisie internetowym www.infopublikator.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pokrzydło

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

11857