Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Zbiczno, zawiadamia
titleName

Wójt Gminy Zbiczno, zawiadamia

OGŁOSZENIE nr 73/2019

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 30 lipca 2019 r.

  

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.07.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Zbiczno, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche na działkach nr: 84, 59, 138, 105 i 104/1 – obręb geodezyjny Ciche, gmina Zbiczno.

         W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia
w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

         Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

                                                                                                          Wójt Gminy Zbiczno

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

12259