Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Zbiczno, zawiadamia
titleName

Wójt Gminy Zbiczno, zawiadamia

OGŁOSZENIE nr 55/2019

WÓJT GMINY ZBICZNO

z dnia 7 czerwca 2019 r.

 

         o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

  Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy EMTOR Sp. z o.o. z dnia 27.02.2019 r. znak: GKB-I.6220.1.2019 dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem na działkach nr 7158/10 i 7158/11 w miejscowości Zbiczno, obręb Zbiczno, gmina Zbiczno”    

           Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia 14 dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbiczno oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectwa Zbiczno.

         Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Zbiczno

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Czerwiec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

11667