Wyszukiwarka:
Wola Rafałowska
titleName

Wola Rafałowska

PM.6840.1.2019                                                                                                                                                                        Chmielnik, 8 kwietnia 2019 r.

 

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)  podaje do publicznej wiadomości  poniższy wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik, położonych w gminie Chmielnik, obręb Wola Rafałowska, przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp. 1.
Województwo, powiat, gmina podkarpackie, rzeszowski, Chmielnik
Obręb ewid. /miejscowość/ Wola Rafałowska
Oznaczenie nieruchomości,

działka nr

 

1505

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, porośnięta trawą, zadrzewienia bez wartości użytkowej, bez dojazdu,  duży spadek terenu, osuwiskowa tendencja gruntu, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna; media: sieć kanalizacji sanitarnej na działce, sieć energetyczna i gazowa w sąsiedztwie;
 Księga wieczysta RZ2Z/00043688/2

 

Pow. nieruchomości w ha 0,25
Rodzaje klas i powierzchnia użytków pastwisko –PsIV -0,25 ha
Cena wywoławcza 9100 zł
Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik brak planu, w Studium  tereny wyłączone z zabudowy
Warunki płatności jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

 

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na okres 21 dni tj. od  09.04.2019 r. do 30.04.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku, stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku www.chmielnik.pl , Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, oraz w prasie.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą w terminie  6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 09.04.2019 r. do 21.05.2019 r. złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym  za cenę równą jej wartości. W przypadku braku złożenia wniosku o nabycie z prawem pierwszeństwa w podanym wyżej terminie, nieruchomości zostaną sprzedane  w drodze  przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. 715– 1515.

 

Wójt Gminy Chmielnik

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chmielnik

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Chmielnik

ID Ogłoszenia:

11065