Wyszukiwarka:
Wolin                 ul. Mickiewicza
titleName

Wolin                 ul. Mickiewicza

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

 

Obręb 5  Wolin                 ul. Mickiewicza

działka Nr 70/2 o pow. 12654 ha                                        cena wywoławcza   760.000,- zł       

KW  SZ1K/00014344/9             

działka sklasyfikowana jako: Ba -0,0441 ha, Bp – 1,2213 ha

działka nr 71/2 o pow. 0,3530 ha

KW  SZ1K/00014344/9             

działka sklasyfikowana jako: Bp – 0,3530 ha

 

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

Cena wywoławcza obejmuje:

– cena gruntów

– cena wieży kratowej, pomniejszonej o koszt rozbiórki przewodów dymowych.

 

Nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń.

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin teren działki leży w strefie  produkcyjno usługowej- teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomości  znajduje się komin po byłej ciepłowni na którym umieszczone są zgodnie z zawartą umową  anteny sieci AS CONSULTING, która trwa do 29.06.2019 r. Zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę z dnia 30.11.2010 r wydanym przez Starostę Kamieńskiego przewody dymne oraz pomosty obsługowe przewidziane są do rozbiórki z powodu złego stanu technicznego. Pozostać ma wieża kratowa o wysokości 65 m² jako konstrukcja wsporcza dla zespołu anten wraz z okablowaniem. Na działce znajdowała się ciepłownia.

Nieruchomość położona na zapleczu ulicy Mickiewicza, w pobliżu dworca kolejowego i zjazdu z obwodnicy Wolina, dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie wytwórni betonu i  jest częściowo ogrodzona.

Przez powyższe działki przebiegają czynne sieci tj. przez działkę nr 70/2 wodociąg oraz linie elektryczne (jedna podłączona jest do komina znajdującego się na działce nr 70/2, a druga zasila sąsiednią nieruchomość), natomiast przez działkę nr 71/2 przebiega czynna sieć wodociągowa.

Zgodnie z art. 678 § 1 k.c. w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunku najmu na miejsce zbywcy.

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

  • I przetarg w dniu 10 czerwca 2019 roku

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 1200 w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w  Wolinie.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu bądź przelewem na konto Urzędu Nr          67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2019 roku.

 

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym oferentom zostanie zwrócone. Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia nastąpi z  datą wpłaty pozostałej należności za nabywaną nieruchomość.

Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wpis do właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na dzierżawę nieruchomości.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające z związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia  zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki  Nieruchomościami,   pokój Nr 8, tel.  91 32 20 803.                 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka – przetargi oraz bip.gminawolin.pl w zakładce Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.

Wolin, dnia 19.06.2019 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wolin

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Wolina

ID Ogłoszenia:

11788