Wyszukiwarka:
Wolin

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną zabudowaną nieruchomość

Obręb 3 Wolin II przetarg

1. działka nr 58/50 pow. 719 m²
KW 24280

Cena wywoławcza 250 000,00 zł

Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie, z dnia 29 czerwca 2016 r. w/w działka leży w strefie usługowej.

Według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Powyższa nieruchomość leży w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr 68 znak Kl.-V-0/50/55 z dnia 29.10.1955 r oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych znak Kl.I.6801/18/69 z dnia 12.12.1969 r.

Budynek usytuowany na ww. działce był wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku i pełnił funkcję restauracji.

Wskazaniem konserwatorskim jest usunięcie przedmiotowego obiektu oraz zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości w zgodzie z zasadami ochrony i rewaloryzacji historycznych układów urbanistycznych, po przeprowadzeniu wyprzedzających badań archiwalnych i archeologicznych.

W drugim przetargu, zgodnie z zarządzeniem nr 56/20 Burmistrza Wolina z dnia 23 czerwca 2020 r., cena wywoławcza zostaje obniżona do kwoty 250 000,00 zł.

Zgodnie z art. 70 ust. 2, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty, w tym przypadku na okres do 5 lat. Wierzytelność jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki.

Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stropie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

  • I przetarg w dniu 10 czerwca 2020 roku

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 24 lipca 2020 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój Nr 8, tel. 512 348 851

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka – przetargi oraz bip.gminawolin.pl.

Wolin, dnia 23.06.2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wolin

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Czerwiec, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Wolina

ID Ogłoszenia:

15845