Wyszukiwarka:
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
titleName

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Brwinów, dnia 25.02.2019 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu uregulowanych w księdze wieczystej nr WA1P/00060870/4, położonych w obrębie 11 Brwinów, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 roku, o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12.

 

Działki gruntu są przeznaczone do sprzedaży w 2 pozycjach przetargowych:

Numer pozycji przetargowej Położenie

Brwinów

Numer ewidencyjny działki Powierzchnia Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto Wadium
1 Ulica Czereśniowa 6 94 0,1514 ha 275 000 zł 35 000 zł
2 Ulica Czereśniowa 4 95 0,1514 ha 275 000 zł 35 000 zł

 

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm. ) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż niezabudowanych działek gruntu jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT). Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

 

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota odnotowana była na rachunku bankowym Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2019 roku.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg na zbycie działek w Brwinowie i wskazać pozycję przetargową na którą dokonuje się wpłaty wadium/oraz wpisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej, przystępującej do przetargu.

 

 

 

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w PLN na rachunek bankowy Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05 – 840) przy ul. Grodziskiej 12, prowadzonym przez mBank,                                                    o numerze: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone w dniu zawarcia umowy sprzedaży na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca od podpisania protokołu przetargowego, lub/oraz zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego, ponosi nabywca.

 

Termin na składanie wniosków w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r., poz. 2204 ze zm.) upłynął dnia 17 sierpnia 2018 roku. Roszczeń nie zgłoszono.

 

Działki gruntu będące przedmiotem sprzedaży mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte drzewami i krzewami oraz trawą.

Działki są nieuzbrojone. W ulicy Czereśniowej jest gminna sieć wodociągowa. W ulicy Brzoskwiniowej jest sieć elektroenergetyczna. W ulicy Bratniej jest gminna sieć kanalizacyjna oraz  gazowa. Nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, do podłączenia się do sieci i do zawarcia umów na dostawę mediów oraz do wykonania przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dostawców mediów.

Działki położone są przy gminnych drogach wewnętrznych tj. ulicy Czereśniowej mającej połączenie z drogą wewnętrzną – ulicą Brzoskwiniową, która ma połączenie z drogą publiczną ulicą Bratnią. Nie posiadają urządzonych wjazdów/zjazdów z dróg wewnętrznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapewnienia nabytej działce ewidencyjnej faktycznego dostępu do drogi wewnętrznej we własnym zakresie na własny koszt oraz poczynić wszelkie uzgodnienia w tym zakresie z zarządcą drogi, a także do pozyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień i urządzenia wjazdu/zjazdu na nieruchomość we własnym zakresie i na własny koszt.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, z zabudową ogródków działkowych i tereny niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. W niedalekiej odległości tory PKP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu północno – wschodniej części Brwinowa – część oznaczona literą E, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie Nr LIII/540/2006 z dnia 6 marca 2006 roku (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego nr 98, poz. 3256), działki o nr ew.:

  • 94 i 95 – symbol MN1 – przeznaczone są pod mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze jako przeznaczenie podstawowe; nieuciążliwe drobne usługi bytowe stopnia podstawowego towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, jako przeznaczenie dopuszczone – warunkiem dopuszczenia usług jest ich nie większy niż 20% udział w ogólnej powierzchni użytkowej.

Dla terenu obejmującego przedmiotowe działki, nie został wyznaczony w drodze uchwały, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, ani też nie został sporządzony gminny program rewitalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1398 ze zm.).

 

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:

– osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;

– osoba/y fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zobowiązana/e będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego jej/ich tożsamość i aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ważność 6 miesięcy), umowę spółki cywilnej;

– osoby prawne – zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: aktualny (ważność 6 miesięcy) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób reprezentujących osobę prawną;

– cudzoziemcy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał promesy wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca;

–  pełnomocnicy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem notarialnie poświadczonym oraz oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);

– osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć w oryginale pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej (oryginał bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia).

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej promesę na nabycie nieruchomości. Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega, iż cudzoziemiec, który wygra przetarg, przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie, pod rygorem utraty wadium, przedstawić zezwolenie (z wyłączeniem przypadków, w których nie wymagane jest zezwolenie na podstawie powołanej ustawy) na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości wymienia art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278).

 

 

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest także złożyć przed przetargiem oświadczenie o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i że nie wnosi z tego tytułu i ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o stanie cywilnym w dniu przetargu oraz, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Brwinów, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku – o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000 ze zm.).

Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00 lub telefonicznie pod nr 22 738 26 53, 22 738 26 94.

 

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w dniach: 7 marca 2019 roku – 8 kwietnia 2019 roku, na stronach internetowych: www.bip.brwinow.pl, www.brwinow.pl,  i wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

 

Wyciąg z ogłoszenia opublikowano w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl, w dniu 7 marca 2019 roku.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Brwinów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Brwinów

ID Ogłoszenia:

10760