Wyszukiwarka:
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.
titleName

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Nidzica, 17 listopada 2020 r.

GMKR.6840.36.2019

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka nr 263/72 o pow. 0,1097 ha, opis użytku: Bp.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00014308/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 71 832,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 13 432,00 zł (trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 00/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 07 stycznia 2021 r.) w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się dnia 12 stycznia 2021 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem 89 625 07 44 do dnia 07 stycznia 2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

17800