Wyszukiwarka:
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica.
titleName

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica.

Nidzica, 07 stycznia 2021 r.

GMKR.6840.20.2020

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczone jako:

  1. działka nr 489/1 o pow. 0,0782 ha, opis użytku: RV;

  2. działka nr 489/2 o pow. 0,1072 ha, opis użytku: RV;

  3. działka nr 493 o pow. 0,2569 ha, opis użytku: RV;

  4. działka nr 494 o pow. 0,1186 ha, opis użytku: RV.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00008106/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

  1. działka nr 489/1 – 77 490,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 14 490,00 zł (czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100);

  2. działka nr 489/2 – 105 780,00 zł (sto pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 780,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100);

  3. działka nr 493 – 140 220,00 zł (sto czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 26 220,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100);

  4. działka nr 494 – 116 850,00 zł (sto szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 21 850,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 18 lutego 2021 r.) w wysokości: 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100) dla działki nr 489/1, 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych 00/100) dla działek nr: 489/2 i 494 osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru oraz 21 000,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) dla działki nr 493.

Przetarg odbędzie się dnia 23 lutego 2021 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 18 lutego 2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

18262