Wyszukiwarka:
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica.
titleName

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica.

Nidzica, 04 października 2021 r.

GMKR.6840.26.2017

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczone jako działki numer:

  1. 449/1 o pow. 0,1515 ha, opis użytku: RV 0,0091 ha, RVI 0,1424 ha, KW OL1N/00021796/1 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 250/1000 części w działce nr 449/3 o pow. 0,0335 ha, opis użytku: RV 0,0329 ha, RVI 0,0006 ha, KW OL1N/00026086/6.

  2. 449/2 o pow. 0,1507 ha, opis użytku: RV 0,0058 ha, RVI 0,1449 ha, KW OL1N/00021796/1 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 249/1000 części w działce nr 449/3 o pow. 0,0335 ha, opis użytku: RV 0,0329 ha, RVI 0,0006 ha, KW OL1N/00026086/6.

  3. 449/4 o pow. 0,1525 ha, opis użytku: RV 0,1084 ha, RVI 0,0441 ha, KW OL1N/00021796/1 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 251/1000 części w działce nr 449/3 o pow. 0,0335 ha, opis użytku: RV 0,0329 ha, RVI 0,0006 ha, KW OL1N/00026086/6.

  4. 449/5 o pow. 0,1516 ha, opis użytku: RV 0,1490 ha, RVI 0,0026 ha, KW OL1N/00021796/1 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 250/1000 części w działce nr 449/3 o pow. 0,0335 ha, opis użytku: RV 0,0329 ha, RVI 0,0006 ha, KW OL1N/00026086/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

  1. działka nr 449/1 – 122 661,75 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 75/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 936,75 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych 75/100);

  2. działka nr 449/2 – 141 086,54 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 54/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 26 382,04 zł (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 04/100);

  3. działka nr 449/4 – 149 746,97 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 97/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 28 001,47 zł (dwadzieścia osiem tysięcy jeden złoty 47/100);

  4. działka nr 449/5 – 128 811,75 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset jedenaście złotych 75/100),
    w tym podatek VAT 23% w kwocie 24 086,75 zł (dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 75/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 10 listopada 2021 r.) w wysokości 19 000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100) dla działek nr: 449/1 i 449/5 oraz 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) dla działek nr: 449/2 i 449/4, osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2021 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży
i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz
www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 10 listopada 2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

21605