Wyszukiwarka:
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
titleName

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Bałtów, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego.

Dane dotyczące działek, które wchodzą w skład nieruchomości, przeznaczone do sprzedaży oraz warunki przetargu:

Lp.

Nr działki

Pow. działki (ha)

Użytek

Pow. użytku (ha)

Przeznaczenie wg
Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bałtów

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza (zł)

Wadium
20%
ceny wywoławczej (zł)

Minimalne postąpienie (zł)

1.

329

1,8200

RII – grunty orne

RIIIa – grunty orne

RIIIb – grunty orne

RIVb – grunty orne

RV – grunty orne

0,0200

0,2000

0,3400

0,9800

0,2800

Tereny upraw rolnych.

Działka stanowi nieruchomość rolną, niezabudowaną. Jest to
grunt rolny, zagospodarowany
i użytkowany do produkcji rolnej. Teren działki jest lekko pofałdowany. Warunki dojazdu są dobre – droga o nawierzchni utwardzonej masą bitumiczną
i nawierzchnią szutrową. Przez nieruchomość ze wschodu na zachód biegnie napowietrzna linia energetyczna.

45 644,00

9 129,00

460,00

2.

1362/2

1,8900

ŁIV – łąki trwałe

ŁV – łąki trwałe

N- nieużytki

1,1700

0,4200

0,3000

Teren łąk, pastwisk
i nieużytków, obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią
o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 1% oraz obszar Natura 2000 PLH 260019 Doliny Kamiennej.

Działka stanowi nieruchomość rolną, niezabudowaną. Jest to grunt rolny zagospodarowany (łąka)
i w części użytkowany do produkcji rolnej. Teren działki jest płaski. Warunki dojazdu są dobre – droga o nawierzchni asfaltowej.

21 871,00

4 374,00

220,00

  1. Przedmiotem przetargu są działki rolne, oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków obr. Bałtów nr 329 o powierzchni 1,8200 ha i nr 1362/2 o powierzchni 1,8900 ha, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00064489/7.

  2. Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2020 r. o godzinie 900 w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
    ul. Iłżeckiej 37, w sali konferencyjnej (parter).

  3. W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 26.10.2020 r. wniosą wadium w pieniądzu PLN w wysokości 20 % ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim o nr: 78 8507 0004 2001 0047 5042 0003. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tytule przelewu należy wpisać: nr działki będącej przedmiotem sprzedaży, jej położenie oraz imię, nazwisko i adres osoby biorącej udział w przetargu.

  4. Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej http://ostrowiecki.eu/, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, w gazecie lokalnej „Gazeta Ostrowiecka”, a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (tablica ogłoszeń przy Referacie Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu).

  5. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, na temat:

a) nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu – Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37 lub pod nr telefonu: 41 2476247, 41 2476377;

b) warunków przetargu udziela Referat Zamówień Publicznych – Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym
w Ostrowcu Ś
więtokrzyskim z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37 lub pod nr telefonu 41 2476866.

6) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrowiec Świętokrzyski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

15 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

16959