Wyszukiwarka:
Wykaz 8/2020
titleName

Wykaz 8/2020

Wykaz 8/2020

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 12 maja 2020 r. do dnia 2 czerwca 2020 r. )


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie art. 13 ust. 1, art. 35 oraz art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/132/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce , dzierżawionej na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat i zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę.

Lp.

Położenie

Numer KW

Numer

działki

Powierzchnia

(ha)

Cena

Nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

1

MIASTO

OLESZYCE

PR1L/00039707/4

877/12

0,6394 ha

83 000 zł

Nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta Oleszyce przy drodze gminnej, w odległości około 0,9 km od centrum miasta. Lokalizacja korzystna ze względu na położenie w strefie zainwestowania terenów zespołu pałacowo-parkowego oraz terenu zabudowy usługowej. Nieruchomość jest położona wg obowiązującego MPZP w terenie zieleni parkowej wchodzącej w skład ekspozycji zespołu pałacowo parkowego. Teren ten stanowi jedną całość funkcjonalno – przestrzenną jako obszar obejmujący historyczny układ funkcji rekreacyjnej jako park miejski. Teren porośnięty zielenią krzewiastą, zainwestowany jest zbiornikiem wodnym przez nieruchomość przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia.

Według obowiązującego MPZP Zespołu Pałacowo Parkowego w Oleszycach uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach Nr 141/96 z dnia 25.04.1996 r. nieruchomość położona jest w terenie zieleni stanowiącej naturalną ochronę ekspozycji zespołu pałacowo parkowego oznaczonego symbolem ,,2 ZP”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

ID Ogłoszenia:

15040