Wyszukiwarka:
WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do sprzedaży,

stanowiącej własność Skarbu Państwa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.)

Lp.

Położenie

Numer

Działki

Pow.

działki

Opis nieruchomości

Cena

nieruchomości (brutto w tym 23% VAT)

Forma zbycia

1.

Sycowice

gmina

Czerwieńsk

78/5

0,0015 ha

Nieruchomość gruntowa, na której usytuowana jest stacja transformatorowa S-4179 Sycowice Wieś, wchodząca w skład majątku ENEA Operator Sp. z o.o.

Grunt posiada dostęp do drogi publicznej. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwieńsk uchwalonym w dniu 24 lutego 2000 r. uchwałą Nr 95/XIII/00 Rady Gminy i Miasta Czerwieńsk dla przedmiotowej działki przypisana jest funkcja IE- trafostacja.

W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ba – tereny przemysłowe.

Księga wieczysta Nr ZG1E/00096834/0.

492,00 zł

(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)

bezprzetargowo na rzecz ENEA

Operator Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu

w trybie

art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 65

ze zm.) należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 11.09.2020 r. na okres 21 dni tj. od dnia 11.09.2020 r. do dnia 02.10.2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 11.09.2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zielona Góra

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ID Ogłoszenia:

16934